Urologia

Presentació

El servei d’urologia ofereix atenció especialitzada d’alt nivell en tots els àmbits de la urologia incorporant tot el desenvolupament tecnològic modern, com són les tècniques quirúrgiques mínimament invasives, la cirurgia protèsica i les noves eines de diagnòstic urològic. La forta aposta per al treball multidisciplinari en els camps de l’oncologia, el trasplantament renal i la cirurgia urològica re constructiva permet un enfocament integral del pacient complexa i un creixement cap a l’excel·lència assistencial. 

Representa el centre de referència de l’àrea d’Hospitalet sud i el Prat del Llobregat, des d’on s’han establert relacions properes amb les àrees d’atenció primària per tal d’afavorir un accés ràpid a l’activitat hospitalària. Com a hospital de referència d’alta complexitat inclou una àmplia àrea de referència  a l’Hospitalet de Llobregat, les comarques del Baix Llobregat, Alt Penedès i el Garraf, zona que es pot estendre mes per a determinades patologies com el trasplantament renal i la cirurgia oncològica complexa, fins a Tarragona i les Terres de L’Ebre.

L’activitat assistencial es distribueix en diverses unitats clíniques, permetent la super-especialització dels professionals tant en l’àmbit pròpiament assistencial com en la docència i la investigació clínica. 

Aspectes rellevants

 • La unitat es responsabilitza del tractament integral de la litiasi urinària tant des del punt de vista del seu diagnòstic com del tractament mèdic i quirúrgic, aplicant totes les modalitats terapèutiques que la nostra especialitat ofereix: litotrípsia extracorpòria per ones de xoc, cirurgia oberta, nefrolitotomia percutània i mini-percutània, ureteroscòpia semirígida i ureteroscòpia flexible (RIRS). Des de l'any 2014 i en casos seleccionats d'accés percutani complex, s'ha introduït l'assistència laparoscòpica a la cirurgia percutània amb excel•lents resultats. Així mateix, es porta a terme l’estudi metabòlic dels pacients amb litiasi renal per tal de millorar la evolució posterior i reduir el nombre de recidives litiàsiques.
 • La unitat realitza anualment quatre Cursos teòric-pràctics de Endourologia (nefrolitotomia percutània i ureterorenoscòpia) amb l'assistència de facultatius especialistes d'altres centres, tant de la resta de Catalunya com d'altres comunitats autònomes. Des de l’any 2016 el Dr. Carles Torrecilla, responsable de la unitat, es el Coordinador Nacional del Grup de Litiasi i Endourologia de la Associació Espanyola d’Urologia durant un periode de 4 anys.
Unitat de Litiasi Renal i Endourologia HUB

Juntament amb el Comitè de Càncer de Pròstata: unitat multidisciplinar per al diagnòstic i tractament del càncer de pròstata. Formen part de la Unitat Funcional del Càncer de Pròstata: Urologia (responsable de la unitat), Oncologia Radioteràpica, Oncologia Mèdica, Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, Medicina Nuclear i Infermeria. Aquesta aproximació multidisciplinar assegura el millor tractament a cada pacient depenent del tipus i estadi tumoral que presenta.

Aspectes rellevants:

 • Protocol de Vigilància Activa: iniciat el 2010 i amb una de les experiències més amplies a nivell català i estatal.
 • Biòpsies de pròstata amb Fusió d’imatges de RNM: programa iniciat el 2017, pioner a la sanitat pública catalana i amb un nivell d’experiència que porta l’excel•lència assistencial als pacients.
 • Prostatectomia Radical Robòtica amb o sense limfadenectomia: programa iniciat el 2009. Amb una experiència acumulada de més de 500 casos a l’actualitat i l’obtenció d’uns excel•lents resultats funcionals i oncològics. Experiència a la cirurgia de rescat desprès del fracàs del tractament amb radioteràpia, braquiteràpia o teràpies focals del càncer de pròstata.
 • Braquiteràpia prostàtica. Implant a nivell de la pròstata de fonts radioactives per tractament del càncer de pròstata.
 • Braquiteràpia de baixa taxa de dosi. Implant permanent amb I131 pel tractament del càncer de pròstata en monoteràpia.
 • Braquiteràpia d’alta taxa de dosi. Implant temporal amb Ir192 pel tractament del càncer de pròstata en combinació amb radioteràpia externa.
 • Radioteràpia externa. En monoteràpia o combinada amb braquiteràpia com a tractament primari o de rescat desprès de recidiva bioquímica desprès de cirurgia. S’utilitzen les tècniques més avançades, com VMAT (Arcoteràpia Volumètrica d’Intensitat Modulada) per una millor irradiació de la pròstata amb disminució de toxicitat i escurçament del temps d’irradiació.
 • Tractament sistèmic del càncer de pròstata disseminat.
 • Pacient disseminat hormonosensible.
 • Pacient resistent a la castració.

Assajos clínics.

 • Accés a nous fàrmacs a pacients sense indicació per tractaments estàndard del càncer de pròstata.
 • Accés a nous esquemes de tractament combinant diferents tractaments locals i sistèmics de càncer de pròstata. 
Unitat de Càncer de Pròstata HUB

El Servei d’Urologia porta a terme l’activitat quirúrgica del programa de trasplantament renal de l’hospital assolint al juny de l’any 2018 mes de 3000 trasplantaments. A l’any 2006 es va introduir la nefrectomia laparoscòpica del donant viu al nostre hospital i actualment disposem d’un dels programes més actius de trasplantament renal de donant viu tant a nivell de l’Estat Espanyol com de Catalunya i el més actiu dins dels hospitals de l'ICS. Des de desembre de 2010 estem adscrits al Programa Nacional de Donació Creuada del Sistema Nacional de Salud a Espanya com centre adscrit al CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència) i actualment participem en un programa pilot internacional de trasplantament renal de viu creuat conjuntament amb Itàlia i Portugal (International Crossover Kidney Donation Program) de la SAT (South Alliance for Transplants).

 • Nefrectomia laparoscòpica del donant viu.
 • Trasplantament de donant viu, creuat i ABO incompatible.
 • Trasplantament donant cadàver en mort encefàlica i asistolia tipus III.
 • Trasplantament renal complexe.
 • Trasplantament renal robòtic.
 • Cirurgia reconstructiva de les complicacions quirúrgiques del trasplantament renal
 • Cirurgia reconstructiva urològica prèvia dels receptors de trasplantament renal.
Unitat de Trasplantament Renal HUB

Al Gabinet de Urodinàmica diàriament s'atenen pacients remesos a aquesta unitat per a la realització d'estudis urodinàmics sol•licitats tant per membres del mateix servei com des de l'atenció especialitzada extrahospitalària o de altres centres de la resta de Catalunya, i funciona una unitat de rehabilitació del sòl pèlvic dependent de la Unitat de Urologia Funcional que atén fonamentalment a dones afectes d'incontinència d'orina d'esforç.

 • cistoscòpia flexible
 • retirada de catèter doble J ambulatori
 • Urodinàmica
 • Fluxometria
Gabinets urològics diagnòstics HUB

 • Unitat d’Oncologia Urològica, amb l’associació del Comitè de Tumors Urològics: a part del estudi diagnòstic i seguiment dels pacients, aporta una visió multidisciplinar al tractament dels pacients oncològics gràcies al Comité de Tumors Urològics on es prenen les decisions de tractament conjuntament entre Uròlegs, Oncòlegs Mèdics, Oncòlegs Radioterapeutes, Radiòlegs i Anatomopatòlegs. En aquesta unitat s’ha fet un esforç important per beneficiar als pacients amb els avantatges de la cirurgia mínimament invasiva, primer amb la laparoscòpia convencional (iniciada l’any 2003), a la que es va afegir la laparoscòpia assistida per robot l’any 2009. Des de llavors, totes les intervencions es realitzen amb aquestes técniques excepte grans tumors renals amb trombus venòs que afecten la vena cava intrahepàtica.

Procediments que es realitzen:

 • Tumor Vesical i via urinària alta: reseccions transuretrals, tractament neo-adjuvant i adjuvant, nefroureterectomia laparoscòpica amb linfadenectomia reteroperitoneal, cistecto-prostatectomia radical laparoscòpica i robòtica, amb derivació intracorpòrea.
 • Tumor Renal: nefrectomia parcial i radical laparoscòpica i robòtica, cirurgia citoreductora del malalt metastàsic, nefrectomia amb cavotomia laparoscòpica per trombus a vena cava fins a nivell de cava intrahepàtica, nefrectomia radical oberta amb cirurgia extracorpòria conjunta amb cirurgia cardiaca en casos de trombus venòs fins a aurícula.
 • Càncer de Penis: cirurgia radical i parcial amb reconstrucció, técniques reconstructives de glans i de cirurgia parcial per evitar la falectomia si l’estadi del tumor ho permet. Localització de gangli sentinella engonal. Limfadenectomia engonal laparoscòpica i/o oberta depenent del estadi tumoral. Linfadenectomia laparoscòpica ilioobturatriu.
 • Tumor germinal: centre de referència en limfadenectomia retroperitoneal de masses residuals CSUR. Linfadenectomia laparoscòpica uni o bilateral. Linfadenectomia oberta amb sustitució de grans vasos en casos necesaris.
Unitat d’Oncologia Urològica HUB

Les patologies principals ateses a la Unitat d'Andrologia són la disfunció erèctil, la infertilitat masculina, la malaltia de Peyronie i incurvacions penianes i les alteracions ejaculatòries. La Unitat d'Andrologia del Servei d'Urologia és un referent en el maneig d'aquestes disfuncions, que donat l'augment de la comorbiditat en la població general i l'aparició de tractaments oncològics amb cirurgia pèlvica (càncer de pròstata, càncer de bufeta i càncer colorectal) han augmentat les demandes i les necessitats de tractament específic.

La unitat d'Andrologia rep i tracta bàsicament pacients amb disfunció erèctil refractaris a tractaments de primera línia, precisant l'ús de sistemes de buit, drogues vasoactives o l'implant de pròtesi de penis. Dins dels diferents implants protètics penians, la utilització de pròtesis hidràuliques de 3 components es considera el gold standard de tractament.

Desde l’any 2014 es realitza anualment un Curs de Cirurgia Protèsica per a la Disfunció Erèctil i Cirurgia Reconstructiva Genital amb la participació d’especialistes tant nacionals com internacionals,  que es  centra principalment en la implantació de pròtesis de penis i la cirurgia de la incurvació peneana tant congénita com adquirida  i desde l’any 2018 incorpora la cirurgia reconstructiva del transgènere.

 • Pròtesi de penis per el tractament de la disfunció erèctil.
 • Deferentovesiculografies i biòpsies de testicle per l’estudi de la infertilidad masculina
 • Vaso-vasostomies.
 • Corporoplasties.
 • Varicocelectomies microquirúrgiques.
 • Tractament quirúrgic del priapisme.
 • Faloplastia amb penjoll mitjançant microcirurgia.
 • Altres cirurgies reconstructives de penis.
 • Cirurgia endoscòpica de l’estenosi uretral (uretrotomia interna) i cirurgia oberta (anastomosi termino-terminal, uretroplàsties amb mucosa bucal, uretrostomia perineal).
 • Cirurgia del transgènere.
Unitat d'Andrologia i Cirurgia Reconstructiva Urogenital HUB

Tracta la patologia funcional del tracte urinari, incloent la incontinència urinària de tots els tipus i els defectes pèlvics de suport, les disfuncions neurògenes vésicouretrales i els trastorns de buidatge vesical, des de la seva identificació i diagnòstic al tractament tant mèdic com quirúrgic.

La hiperplàsia prostàtica benigna és una de les patologies amb més prevalença a Urologia, S’han implantat 2 nous tractaments quirúrgics afegits a la ja tradicional adenomectomia retropúbica i resecció transuretral de pròstata (RTUP). La enucleació prostàtica amb làser holmium (HoLEP) permet aconseguir els mateixos resultats funcionals que la cirurgia oberta, amb una molt menor morbiditat  i una marcada reducció de la estada hospitalària. La fotovaporització prostàtica (FVP) amb laser verd de 180w (greenlight xps) ens ha permès efectuar un 30-40% dels procediments de forma ambulatòria en règim de CMA.

L’augment de la prevalença de la incontinència urinària masculina dels últims anys és deguda en gran part a les seqüeles de la prostatectomia radical per càncer de pròstata. La unitat es de referencia dins de l’Área Sanitària de la Costa de Ponent per els diversos procediments quirùrgics de la incontinència urinària masculina.

 • Fluxometria.
 • Estudi Urodinàmic.
 • Programa d’educació sanitària per als cateterismes vesicals intermitents.
 • Inyecció intravesical de toxina botulínica (Botox).
 • Neuromodulació d’arrels sacres.
 • Cirurgia de la hiperplàsia benigne de pròstata (oberta, resecció transuretral, enucleació amb làser Holmium i fotovaporització amb làser verd).
 • Cirurgia de la incontinència urinària femenina (bandes subufretrals, TOT, TVT).
 • Cirurgia de la incontinència urinària masculina (implantació de malla suburetral transobturatriu, dispositius suburetrals regulables i  esfínter urinari artificial).
 • Implantació simultània de pròtesis hidràulica de penis i esfínter urinari artificial en malalts amb disfunció erèctil i incontinència urinària severa post cirurgia radical per càncer de pròstata.
Unitat d’Urologia Funcional i Femenina HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Avaluació del retard de la funció renal en els ronyons de donants tipus Maastricht III utilitzant la màquina de perfusió en hipotèrmia versus la preservació en fred: buscant una avaluació més precisa. Codi URO2017-01
 • Prospective, Single-Arm, Study to Assess the Safety and Performance of the TB1-K Device for Organ Preservation in Donor Kidneys fot Transplantation.
 • Avaluació de l'efectivitat de Virirec en pacients amb disfunció erèctil lleu. Estudi VIRDEL
 • Multicenter prostective study of patients with Peyronie's disease who underwent incision of partial-plaque excision with collagen-fibrinogen-thrombin fleece grafting.
 • Estudi observacional i transversal per a l'optimització del diagnòstic de metàstasi en fase de CPRC M0 en pràctica clínica habitual a Espanya. Estudi Identifica. JAN-CPR-2017-01
 • Avaluació del dispositiu TULSA-PRO de teràpia transuretral amb ultrasò guiada per IRM per a l'ablació de pròstata en pacients amb càncer de pròstata localitzat.
 • Teràpia de pressió negativa profilàctica en receptors de trasplantament renal en pacients obesos.

Publicacions destacades

 • Moncada I, Krishnappa P, Romero J, Torremade J, Fraile A, Martinez-Salamanca JI, Porst H, Levine L.. (2018 Oct 26). Penile traction therapy with the new device 'Penimaster PRO' is effective and safe in the stable phase of Peyronie's disease: a controlled multicenter study. BJU Int [Epub ahead of print]
 • Voskuilen CS, Fransen van de Putte EE, Pérez-Reggeti JI, van Werkhoven E, Mertens LS, van Rhijn BWG, Saad M, Bex A, Cathelineau X, van der Poel HG, Horenblas S, Sanchez-Salas R, Meijer RP.. (2018 Sep). Prostate sparing cystectomy for bladder cancer: A two-center study. Eur J Surg Oncol, 44(9), 1446-1452.
 • Bonet X, Ogaya-Pinies G, Woodlief T, Hernandez-Cardona E, Ganapathi H, Rogers T, Coelho RF, Rocco B, Vigués F, Patel V.. (2018 Nov). Nerve-sparing in salvage robot-assisted prostatectomy: surgical technique, oncological and functional outcomes at a single high-volume institution. BJU Int., 122(5), 837-844.
 • Narváez A, Suarez J, Riera L, Castells-Esteve M, Cocera R, Vigués F.. (2018 May). Our experience in the management of prostate cancer in renal transplant recipients. Actas Urol Esp. 2018, 42(4): 249-255
 • Narváez A, Torrecilla C, Colom S, Cuadrado JM, Fernández-Concha J, Riera L, Vigués F. Simultaneous bilateral percutaneous nephrolithotomy: Effectiveness and safety. Actas Urol Esp. 2018 Jun;42(5):316-322

Docència

Docència de Grau

 • Assignatura de Malalties del Sistema Renal i Aparell Genital Masculí. Grau de Medicina, 5è curs. Campus Bellvitge Professors: Francesc Vigués Julià; Miguel Ángel López Costea; Manel Castells Esteve; Narcís Camps Lloveras.
Penis HUB
La pròtesi de penis és un dispositiu que es col·loca per dins el penis i que permet generar una erecció artificial per tenir relacions sexuals. Els implants de penis generalment es recomanen com a última opció dins el tractament.
prostata
La prostatectomia radical és una cirurgia utilitzada per tractar el càncer de pròstata. Durant la cirurgia, s'extreu la pròstata completa, incloent els teixits circumdants, com ara les vesícules seminals. En general, la prostatectomia radical és una opció efectiva per tractar el càncer de pròstata en etapes primerenques.

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 8

Telèfon 93 260 77 10