Medicina Intensiva

Presentació

El Servei de Medicina Intensiva te com a objectiu el diagnòstic i tractament dels malalts en situación crítica. També promou i dissenya programes innovadors d’alta complexitat com ara el suport cardio-respiratori extracorpòri (ECMO veno-venosa) o l’atenció postoperatòria de trasplantats. 

El Servei desenvolupa investigació i docència de pregrau, postgrau i formació d’especialistes. Consta de tres unitats: una dedicada a l’atenció dels postoperats de Cirurgia Cardíaca i dues polivalents.

Totes les seves activitats s’orienten a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals.

Aspectes rellevants

Assistencials. Monitorització i cures:

 • Reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica i avançada i assistència avançada a la post-RCP. 
 • Capacitat de trasllat per a assistència avançada a les post-RCP.Monitoratge cardíac avançat .
 • Assistència circulatòria extracorpòria mecànica (uni/biventricular, ECMO central). 
 • Assistència respiratòria extracorpòria mecànica (ECMO perifèric). 
 • Cardioversió elèctrica sincronitzada.
 • Tractament fibrinolític en la cardiopatia isquèmica. 
 • Monitoratge computeritzada dels trastorns del ritme cardíac.
 • Control i tractament de l'arrítmia greu amb inestabilitat hemodinàmica.Implantació de marcapassos temporals.
 • Cateterització venosa i arterial i manteniment indefinit de les vies. 
 • Suport hemodinàmic farmacològic. 
 • Monitoratge de la funció d'intercanvi gasós.Instauració i manteniment de via aèria artificial .
 • Traqueotomies percutànies de tipus transitori.
 • Suport ventilatori artificial, breu o perllongat, amb i sense suport de sedorelaxació.
 • Oxigenoteràpia de alt flux.
 • Fibrobroncòscopia terapèutica.
 • Monitoratge avançat de la mecànica ventilatoria.
 • Suport ventilatori invasiu i no invasiu, dins i fora de les dependències del SMI.
 • Implantació i manteniment de drenatges pleurals, pericàrdics i abdominals.
 • Instauració, control i manteniment de suport nutricional enteral especialitzat.
 • Control i manteniment del suport nutricional parenteral complex.
 • Atenció i control de les descompensacions de l'equilibri àcid-base i hidroelectrolític. 
 • Tècniques de depuració extrarrenal contínua. 
 • Assistència immediata avançada al politraumatizat.
 • Manteniment perllongat del politrauma d'alt risc. 
 • Assistència inicial al pacient neurotraumàtic. 
 • Manteniment del neurotraumàtic per períodes perllongats i amb monitoratge avançat.
 • Monitoratge de la pressió intracranial, doppler transcranial i altres sistemes de neuromonitorizació.
 • Assistència al postoperatori neuroquirúrgic.
 • Reanimació i tractament en xoc hemorràgic per hemorràgia digestiva alta (Sengstaken)
 • Assistència avançada a la disfunció multisistémica. 
 • Assistència avançada al fracàs multiorgánic. 
 • Monitoratge i assistència al pacient afecte de síndrome coronària aguda amb o sense fallada circulatòria greu. 
 • Assistència i monitoratge del postoperatori de cirurgia cardíaca.
 • Reanimació i assistència a postoperatoris de risc d'altres especialitats. 
 • Manteniment del pacient amb criteri de mort encefàlica.
 • Manteniment del donant potencial d'òrgans sense criteris de mort encefàlica.
 • Establiment de donacions tipus Maastricht III. 

Posicionament del servei en relació a d'altres àrees de l’hospital:

 • Accés al transport assistit avançat intercentres.
 • Assistència i control de pacients la necessitat dels quals d'assistència, amb independència de la seva patologia, superi l'oferta per les unitats d'hospitalització convencional del centre, incloses sales de despertar, d'observació d'Urgències, i unitats d'intermedis, tant referent a nivells d'equipament com a la disponibilitat de personal. 
 • Col·laboració, assistència i control de pacients, la necessitat d'assistència dels quals supera la capacitat tecnològica, coneixements o disposició d'altres unitats de crítics del propi hospital o de l'àrea de referència.
 • Assistència al postoperatori no crític de Cirurgia Cardíaca en planta d’hospitalització (intermedis)
 • Suport clínic a la resta de professionals en unitats d’hospitalització convencionals per estabilització i/o clivatge de pacients prèvia a la seva situació crítica. Valoració prèvia i decisió d'ingrés/no ingresso.
 • Col·laboració assistencial i suport clínic en situacions de RCP en diferents àrees tant diagnòstiques com d'hospitalització.
 • Transport assistit intrahospitalari.
Prestacions i procediments Medicina Intensiva HUB

Docència

Màsters i cursos acreditats

ecmo
Els sistemes mecànics d'assistència cardiorespiratòria són una teràpia avançada utilitzada en pacients amb insuficiència cardíaca o respiratòria greu refractària al tractament convencional i en situacions d'emergència com les parades cardíaques refractàries o els xocs cardiogènics

Ubicación

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 1, 2 i 3

Telèfon 93 260 76 46

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: