Oftalmologia

Presentació

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un Servei Públic d'alt nivell científic i tecnològic que presta l'assistència sanitària especialitzada en Oftalmologia als pacients de la seva àrea de referència, així com a tots aquells derivats d'altres centres per la seva especial complexitat, i que ho combina amb la Docència i amb la Investigació. Disposa d'una àmplia cartera de serveis i d'una dotació tecnològica i d'un equipament de primer nivell per tal de desenvolupar aquesta activitat. També desenvolupa una activitat de recerca a l' Institut IDIBELL, així com de docència a estudiants del Grau de Medicina i Odontologia dins de la Universitat de Barcelona, i també de formació de metges especialistes en oftalmologia.

La seva àrea d'influència per a procediments de molt alta complexitat compren una Població de referència de 2.242.730 habitants. Com que el Servei d'Oftalmologia es centre de referència a nivell Nacional (CSUR) per a determinades patologies oftalmològiques, aquesta àrea d´influència s´amplia a  d'altres regions sanitàries i a la resta de l'Estat Espanyol.

El Servei d'Oftalmologia de l'HUB vol esdevenir una organització sanitària referent a Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol, així com també a nivell internacional, que es distingeixi pel seu model d'atenció i per la seva capacitat investigadora, docent i d'innovació. Vol aconseguir aquest lideratge en el camp de l'oftalmologia a través del desenvolupament de la creativitat lligada a la investigació científica i a la innovació en valor, així com millorar en la formació d'especialistes. Alhora de prestar assistència altament especialitzada en el camp de l'oftalmologia dins i fora de la nostra comunitat, contribuint a millorar la qualitat de vida de la població i al desenvolupament de la nostra Comunitat i del País.

Més informació: Barcelona Melanoma Uveal - Translational Research Group in Uveal Melanoma

Aspectes rellevants

Patologies:

 • Cataracta 
 • Queratocon i altres malalties ectàsiques incloent l´èctasia després de cirurgia refractiva.
 • Distròfia endotelial de Fuchs.
 • Edema corneal secundari a cirurgia prèvia, ja sigui una queratopatia bullosa del pseudofàquic o del afàquic.
 • Distròfies corneals hereditàries.
 • Tumors benignes o malignes de la superfície ocular.
 • Queratitis infeccioses, bacterianes, víriques o per paràsits (Acanthamoeba).
 • Queratitis inflamatòries, incloent patologia autoimmune.
 • Cicatrius corneals postinfeccioses.
 • Causticacions químiques corneals.
 • Neovascularizació de la còrnia.
 • Blefaritis i alteracions de les pestanyes.
 • Conjuntivitis infeccioses o tòxiques
 • Patologia de ull sec greu ( Sd. Sjogren, artritis, M. Injert contra hoste, ...)
 • Tractament amb sèrum autòleg , immunosupressors com la ciclosporina per la patologia greu de la còrnia.
 • Pterigi o pseudopterigi corneal

Tèniques Quirúrgiques:

 • Cirurgia de la cataracta mitjançant la facoemulificació del cristal.lí convencional i amb l´assistència del làser de Femtosegon.
 • Implant de lent intraoculars: o Tòriques per astigmastimos corneals majors de 3D. o De càmera anterior en subluxacions de cristal•lins i pacients afàquics.
 • Queratoplastia penetrant (QP) en cicatrius de còrnia, edemes cornials o distròfies corneals.
 • Queratatoplastia lamel•lar anterior profunda (DALK) en pacients amb queratocon o ectasies corneals, també en cicatrius corneals o patologies infeccioses amb elevat risc de rebuig.
 • Queratoplastia endotelial ( DSAEK, DMEK) en pacients amb patologies endotelials com en la distròfia de Fuchs o la queratopatia bullosa o en casos de fracàs d'empelt corneal previ.
 • Altres tipus de trasplantaments lamel•lars o penetrants en funció de les necessitats del pacient com en cicatrius corneals, queratitis infeccioses, vascularització corneal, etc.
 • Realització de tractaments de Crosslinking, en pacients amb queratocon o altres ectasies corneals. També pot realitzarse en el postoperatori de procediments de transplantament de còrnia.
 • Resecció de tumors benignes o malignes de còrnia i conjuntiva. Quimioteràpia per a la malaltia localitzada.
 • Penjolls conjuntival.
 • Reconstrucció de fons de sac conjuntival
 • Trasplantament de membrana amniòtica. ( injerts i recobriments)
 • Trasplantament de limb corneal
 • Autotransplantament de conjuntiva en la cirurgia de pterigi
Patologies corneals i de segment anterior HUB

 • Patologies
 • Tumors orbitaris
 • Orbitopatia tiroïdal
 • Inflamacions orbitaries
 • Fractures orbitaries
 • Malposicions i malfuncions palpebrals. Paràlisis facial perifèrica.(ptosis, retracció, lagoftalmos, blefarospasmo,entropión, ectropi)
 • Tumors palpebrales, especialment complexos
 • Malformacions congènites
 • Obstruccions congènites de la via llagrimall
 • Obstruccions adquirides de la via llagrimall
 • Tumors de la via llagrimall
 • Deformitats en cavitats anoftalmicas

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia de tumors orbitaris, incloent tècniques amb marginotomíes de vorell orbitari, tant lateral aïllada, com ampliades. Dissecció microquirúrgica de tumors orbitaris.
 • Descompressió orbitaria tant òssia com a grassa. Dins de la òssia, es realitza la descompressió tant de la paret medial, del sòl orbitari i de la paret lateral.
 • Cirurgia de fractures orbitaria. Reducció i reconstrucció de les mateixes tant amb matèria autòleg com a sintètic.
 • Cirurgia per corregir el enoftalmos
 • Fenestració de la beina del nervi òptic
 • Cirurgia de la ptosis palpebral
 • Cirurgia del entropion i ectropion
 • Estirament facial per a la reconstrucció palpebral
 • Tècniques de suspensió de cants
 • Tècniques per la laxitud palpebral i reinserció dels retractores de la parpella inferior.
 • Resecció de tumors palpebrals i reconstrucció dels defectes
 • Reconstrucció de simblefaron
 • Cirurgia del Lagoftalmos
 • Dacriocistorrinostomia y Dacriocistectomía
 • Sondatge, intubació de la via llagrimall i dacriocistoplàstia amb Balon
 • Reconstrucció de seccions canaliculars.
 • Tubs de Lester-Jones per a les oclusions de la via llagrimall alta.
 • Evisceració, Enucleació i Exenteració
 • Reconstrucció de cavitats anoftàlmiques amb empelts de mucosa oral
 • Reconstruccions per l'exposició d'implants orbitaris en cavitats anoftàlmiques
Oculoplàstica, vies lagrimals i òrbita HUB

 •  Des de Març del 2018 es disposa d´un làser femtosegon, que ens permet abordar la cirurgia de la cataracta amb una major seguretat i eficiència, i a la vegada ens permet la realització de cirurgia corneal altament complexa amb una precisió impensable amb tècniques manuals (especialment els transplantaments corneals lamel•lars). Aquest aparell és el primer instal•lat a un Centre Sanitari de la xarxa Pública de Catalunya.
Cirurgia oftalmològica amb làser de femtosegon HUB

Patologies

 • Diagnòstic i tractament de glaucomes primaris i secundaris complexos.
 • UBM per l´estudi de segment anterior.
 • OCT-Swep Source per estudi papil•la, làmina cribosa i angio Oct.

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia filtrant no perforant.
 • Trabeculectomia.
 • Implant de dispositius de drenatge.
 • Cirurgia combinada cataracta-glaucoma.
 • Cirurgia del glaucoma complex i de les complicacions del glaucoma.
 • Trasplant de membrana amniòtica.
 • Cirurgia microincisional.
 • Trabeculotomía.
 • Procediments làser: Ciclofotocoagulació transescleral, iridotomia, iridoplastia, trabeculoplastia, suturolisi.
 • Cirurgia filtrant: Experiència en totes les tècniques d'esclerectomia profunda no perforant, implant express, trabeculectomia.
 • Cirurgia MIGS: implant XEN.
 • Dispositius de drenatge i procediments de ciclofotocoagulació làser transescleral per a patologies complexes.
 • Ciclofotocoagulació làser endoscòpica per a patologies complexes.
Glaucoma HUB

Patologies

 • Diagnòstic i tractament de casos complexos de degeneració macular associada a l'edat (incloent les variants de retinopatia angiomatosa proliferativa i vasculopatía polipoidea).
 • Retinopatia diabètica i les seves complicacions (hemorràgia vítria, despreniment de retina traccional)
 • Tractament quirúrgic de casos complexos de retinopatia diabètica (despreniment de retina traccional, edema macular traccional, hemorràgies vítries recidivants)
 • Oclusions vasculars de la retina
 • Trencaments retinianas i despreniment de retina complexos (esquinçaments gegants, Proliferació vitri-retiniana, pacients multioperats)
 • Complicacions derivades de la cirurgia del segment anterior (luxació del cristal•lí o de la lent intraocular a la cavitat vítria, despreniment de coroides, glaucoma maligne, endoftalmitis, hemorràgia expulsiva).
 • Malalties de la interfase vitreo-retiniana (membrana epirretiniana, forat macular, pseudoforat macular, forat lamel•lar, síndrome de tracció vitreorretiniana).Tractament quirúrgic de casos complexos de patologia macular (flap invertit, translocació de membrana limitant interna, indentació macular)
 • Patologia de la miopia magna (Forat macular amb o sense despreniment de retina, retinosquisis miòpica i membrana neovascular miòpica)
 • Distròfies i malalties degeneratives de la retina ( Electrofisiologia convencional i ERG multifocal, angio-OCT i autofluorescència)
 • Tumors intraoculars. Som centre de referència a nivell Nacional (CSUR) i Europeu (ERN-EURACAN)
 • Uveitis intermitges i posteriors. Som referència en els tractaments biològics aplicats a aquests pacients, així com en l'exploració mitjançant verd de indocianiana, swept-source OCT, angio-OCT, i PCR d'humor aquós).
 • Traumatismes oculars (cossos estranys intraoculars, despreniment de retina o coroides, hemorràgies supracoroidals)
 • Patologia infecciosa (endoftalmitis)
 • Maculopaties hemorràgiques

Tèniques Quirúrgiques

 •  Làser verd de 532 nm.
 •  Terapia fotodinàmica per a tractaments de tumoracions intraoculars, per les coroidopaties seroses i per pòlips coroïdals
 •  Termoterapia transpupilar, per a tractament de tumoracions intraoculars
 •  Vitrectomia amb 23G i 25G complexa, amb o sense l'aplicació d´indentació escleral
 •  Cirurgia clàssica del despreniment de retina amb indentación escleral
 • Cirurgia de translocació macular
 • Tractament amb fàrmacs antiangiogènics intraoculares
 • Tractament amb dispositius d'alliberament sostingut de corticoides
 • Biòpsies intravitreas, intraretinals i tumorals
 • Diagnòstic i tractament de casos complexes de DMAE exudativa i edema macular (angio OCT, en face, angiografia amb verd d'indocianina.
 • Diagnòstic de casos complexes de distròfies retinals (electrofisiologia ocular, angio OCT, en face, autofluorescència)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de despreniment de retina (estrips gegants, PVR, pacients multioperats)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de retinopatia diabètica (despreniment de retina traccional, edema macular traccional, hemorràgies vítries recidivants)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de patologia macular (flap invertit de MLI, translocació de MLI, indentació macular)
 • Tractament quirúrgic de casos complexes de traumatologia ocular (cossos estranys intraoculars, despreniment de retina i de coroïdes)
 • Tractament quirúrgic de complicacions greus de cirurgia de segment anterior (luxació de cristal•lí i lents intraoculars, endoftalmitis, hemorràgia expulsiva, glaucoma maligne)
 • Som referència en tractaments biològics, exploració amb verd d'indocianina i swept-source OCT, angio-OCT i PCR d'humor aquos en uveitis. També en casos de difícil diagnòstic com a segona opinió.
 • Som referència en diagnòstic i tractament de tumors intraoculars. Especialment en la braquiterapia oftàlmica, i cirurgia complexa de resecció d'aquests tumors. (CSUR)
Retina i vitri HUB

Patologies

 • Aquesta unitat rep pacients d'altres centres amb pèrdues de visió no filiades.
 • Estudi de la funció visual de patologia hipofisaria, cirurgia d'epilèpsia i tumors intracranials
 • Cribatge de toxicitat ocular en fàrmacs per tuberculosis atípiques
 • Avaluació visual pacients provinents de les unitats d'esclerosi Múltiple, oncologia radioteràpia.
 • Centre de referència en tractament de patologia neuro-vascular (fístules i aneurismes)
 • Diagnòstic i tractament de neuropaties òptiques complexes (hereditàries, inflamatòries, paraneoplàsiques i pseudo-neuropaties)
 • Casos complexos per a tractament d'estrabisme, nistagmus i paràlisi oculomotores.
 • Estudi de malalties mitocondrials oculars i altres afectacions infranuclears

Tèniques Quirúrgiques

 • Cirurgia d'estrabismes horitzontals i oblics
 • Cirurgia del nistagmus
 • Tècniques de suplència en paràlisi oculomotores
 • Injecció de toxina botulínica
 • Estrabismes i alteracions de la motilidad complexos (reitervenciones)
Neuroftalmologia i motilitat ocular HUB

 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en tumors orbitàris.
 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en Descompressió orbitària.
 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en patologia de la superfície ocular complexa.
 • Centre de referència a nivell estatal com a CSUR en tumors intraoculars de l'adult.
 • Centre de referència a nivell europeu pel tractament del melanoma uveal, per la incorporació a l´European Reference Network (ERN)- Grup EURACAN (tumors rars de l'adult) en la que participem ICO-HUB.
 • Reconeguts com a Grup de Recerca Emergent per l´Agència de Gestió d´Ajuts Universitarisi Recerca (AGAUR) en la convocatòria del 2017.

Unitats Multidisciplinàries

 • Col•laboració amb l´Institut Català d´Oncologia (ICO) en el tractament de tumors intraoculars.
 • Conveni de col•laboració amb l´Hospital San Joan de Déu, d´Esplugues de Llobregat, per formar Unitats conjuntes de:
 • Distròfies retinals.
 • Oncologia ocular.
 • Superfície ocular complexa. Distròfies corneals. Aquests convenis tenen l’objectiu de donar continuïtat assistencial a la transició de nen a adult, en aquestes patologies esmentades.
 • Col•laboració amb el Banc de sang i teixits de Catalunya.
 • Col•laboració amb la unitat d'esclerosi múltiple.
 • Col•laboració amb Servei de Medicina Interna i Reumatologia per al tractament de les uveïtis.
 • Col•laboració amb la Unitat de Malalties minoritàries, amb la Unitat de distròfies retinals.
 • Col•laboració amb la Unitat Multidisciplinar d’Amiloidosi Familiar (UMAF).
Unitats de referència a nivell nacional i europeu HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Secció de segment posterior

Investigació bàsica i translacional centrada en la genòmica de la degeneració macular associada a l´edat i la seva correlació amb el diagnòstic i la resposta terapèutica del tractament anti-VEGF.
Investigació bàsica i translacional en la retinopatia diabética.
Malalties degeneratives de la retina
Investigació bàsica i translacional en les Vies de senyalització del melanoma uveal i la seva aplicabilitat en establir noves teràpies. 

 • Secció de segment anterior

Aplicacions del làser de femtosegon en la cirurgia de la cataracta i en la patologia corneal.

Aquests treballs de recerca impliquen principalment treballs clínics i d’investigació bàsica realitzats a l’Institut d´Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), així com el desenvolupament d’assajos preclínics mitjançant l’ús de models animals d’experimentació, que es duen a terme en el servei d’Estabulari del IDIBELL. Tots aquests treballs han propiciat múltiples presentacions i publicacions en revistes d’impacte.

Publicacions destacades

 • Growth of Geographic Atrophy on Fundus Autofluorescence and Polymorphisms of CFH, CFB, C3, FHR1–3, and ARMS2 in Age- Related Macular Degeneration. Spanish Multi-center Group on AMD. JAMA Ophthalmol 2014; 132(5): 528-534.
 • Increased fundus autofluorescence and progression of geographic atrophy secondary to age-related macular degeneration. The GAIN study. Biarnés M, Arias L, Alonso J, García M, Hijano M, Rodríguez A, Serrano A, Badal J, Muhtaseb H, Verdaguer P, Monés J. Am J Ophthalmol 2015; 160(2): 345-353.
 • International Validation of the American Joint Committee on Cancer's 7th Edition Classification of Uveal Melanoma. The AJCC Ophthalmic Oncology Task Force, Simpson ER, Gallie BL, Saakyan S, Amiryan A, Finger PT, Chin KJ, Seregard S, Fili M, Wilson M, Haik B, Caminal JM, Catala J, Pelayes DE, Folgar MA, Jager M, Dogrusöz M, Singh A, Schachat A, Suzuki S, Aihara Y. JAMA Ophthalmol. 2015; Apr 1;133(4):376-83.
 • Local Recurrence Significantly Increases the Risk of Metastatic Uveal Melanoma. Ophthalmic Oncology Task Force. Simpson ER, Gallie BL, Saakyan S, Amiryan A, Finger PT, Chin KJ, Seregard S, Fili M, Wilson M, Haik B, Caminal JM, Catala J, Pelayes DE, Folgar MA, Jager M, Dogrusöz M, Singh A, Schachat A, Suzuki S, Aihara Y.Ophthalmology. 2016 Jan;123(1):86-91
 • Tumor volumes in choroidal melanoma: agreement between three-dimensional ultrasound and two mathematical models. Caminal JM, Mejía K, Arias L, Masuet-Aumatell C, Larrucea-Maseda J, Modolell I, Lorenzo D, Català J, Rubio M, Cobos E, García-Bru P, Flores I, Filloy A, Arruga J. Am J Ophthalmol 2016;166:181-188

Docència

Docència de Grau

 • Els facultatius del Servei de Oftalmologia imparteixen docència en el Grau de Medicina i Odontologia. (Assignatura: Oftalmologia).
 • Existeix un Programa de Formació de 4 anys a l’Especialitat d’Oftalmologia: Total 12 Residents. Tres Residents per any.
 • Existeix un Programa de Rotació de Residents al qual assisteixen Residents d’altres Hospitals de Catalunya i de la resta d’Espanya. 

Màsters i cursos acreditats

 • Màster de Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària. Dins del Màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona 
 • Programes específics d’estades formatives (Fellowship) acreditades en les següents sub-especialitats
 • Programes de Formació en Assistències Ventriculars Mecàniques
 • Activitats de formació continuada: Sessions generals o específiques dirigides al personal mèdic, infermeria, residents i fellows
 • Cursos Internacionals organitzats pels Servei
 • Programa de fellow: tenim l´acreditació per la formació post-MIR d´un Fellow de Retina sota l’auspici de la Societat Espanyola de Vitreo-Retina
No hay resultados

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 18

Telèfon 93 260 77 05

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: