Presentació

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL és el biobanc dels centres hospitalaris adscrits a la Gerència Territorial Metropolitana Sud i està ubicat en l’Hospital Universitari de Bellvitge. És un ens públic i sense ànim de lucre, que custodia col·leccions de mostres biològiques humanes de qualitat per a la recerca biomèdica d'acord amb la normativa vigent (Llei 14/2007, de 3 de juliol d’Investigació Biomèdica i del RD 1716/2011, de 18 de novembre).

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL ha estat autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està registrat en el Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III d’acord amb el RD 1716/2011.

El Biobanc està adscrit al Comitè d’Ètica de la Investigació (CEI) de l’Hospital de Bellvitge i al Comitè Científic Extern (CCE) del biobanc. (Membres CCE: President: Dr. Joan Cid; Dra. Maria Ruiz; Dr. Xavier Sanjuan; Dra. Montse Gomà).

 • Posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques i les seves dades associades d’alt interès científic per contribuir al desenvolupament de coneixement de valor en la recerca biomèdica.
 • Gestionar i estandarditzar les col·leccions de mostres existents al campus, i crear-ne de noves d’acord amb les línies de recerca més destacades en l’actualitat.
 • Promoure pràctiques de qualitat i de millora continua, complint en tot moment amb els requisits ètics i legals.
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les mostres biològiques i les dades associades assegurant-ne un ús racional i ètic.

 

 • Direcció Científica Biobanc: Dra. Fina Climent
 • Coordinació tècnica: Clàudia Garcia i Laura Arregui
 • Tècnics de laboratori: Àlex Ruiz i Jesús Moreno
 • Contacte: biobanc@idibell.cat

 • El Biobanc té implementat un Sistema de Gestió de Qualitat sota la norma ISO 9001: 2015 certificat per l'agència avaluadora Applus+.
 • El Biobanc està finançat per l'Instituto de Salud Carlos III.
 • El Banc de tumors està cofinançat pel Pla Director d'Oncologia i la Xarxa Catalana de Banc de Tumors