Anatomia Patològica

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’encarrega dels estudis d’Anatomia Patològica de la zona sud de l'Hospitalet de Llobregat i del Prat de Llobregat.

La cartera de serveis es completa amb estudis de biòpsies i peces quirúrgiques, citologies i autòpsies, així com un ampli espectre de tècniques especials, immunohistoquímiques i moleculars. També realitza citohematologia i técniques de citometria de fluxe en malalties hematologiques. Participa en controls de qualitat externs amb una òptima valoració. Des de l'any 2022 el Servei està immers en el projecte Digipatics que és un projecte de digitalització de totes les mostres iniciant l'ús d'eines d'intel·ligència artificial. Les dades d'activitat assistencial de l'any 2022 són de 39.010 estudis de biòpsies i peces quirúrgiques, 26.257 citologies, 69 autòpsies, 23.989 tècniques moleculars i 59.667 tècniques de immunohistoquímica.

El Servei disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i està acreditat d’acord amb la norma ISO 15189 per a les proves de Biòpsies Ginecològiques i Citologia Cervico-Vaginal. Està acreditat per la formació MIR en Anatomia Patològica, i disposa d’una Escola de Citologia, que fa formació específica a tècnics de grau superior de Tècnic d’Anatomia Patològica i Citologia i que té com a objectiu l’adquisició d’habilitats per a treballar com a citotècnic.

Aspectes rellevants

 • Patologia Quirùrgica (biòpsies)
 • Citopatologia
 • Citohematologia
 • Autòpsies
Anatomia Patològica Diagnòstica HUB

 • Microscòpia electrònica
 • Diagnòstic neoplàsies indiferenciades
 • Patologia renal (glomerulopaties, trasplantament)
 • Patologia neuromuscular
 • Malalties metabòliques
 • Enzimohistoquímica malalties musculars
 • Patologia oftàlmica
 • Estudi de gangli sentinella (càncer de mama, cap i coll, cèrvix-vulva, melanoma)
 • Hematopatologia
 • Banc de tumors (Congelació isopentà líquid, conservació –80ºC)
 • Construcció de Tissue-microarrays de mostres parafinades
 • Patologia del trasplantament hepàtic, renal, cardíac. 
APA HUB

 • Immunohistoquímica automatitzada (Catàleg de més de 200 anticossos primaris)
 • Detecció-tipificació papil·loma virus
 • Cribratge HPV (PCR COBAS 4800)
 • Gens reparadors (Immunohistoquímica MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
 • Extraccions d’àcids nucleics (ADN i ARN)
 • OSNA® (Gangli sentinella en càncer de mama)
 • Clonalitat de neoplàsies limfoides
 • Estudi expressió-amplificació Her2Neu (Immunohistoquímica, ISH)
 • Estudi mutacional de KIT
 • Estudi mutacional de PDGFRA
 • Estudi mutacional de KRAS, NRAS i BRAF
 • Estudi mutacional de CTNNB1
 • Estudi mutacional d’EGFR
 • Estudi mutacional de MYD88
 • Estudi mutacional de promotor de TERT
 • Estudi mutacional de POLE
 • Estudi mutacional de FOXL2
 • Estudi mutacional de JAK2
 • Estudis de metil·lació (MLH1, MGMT i BRCA1)
 • Detecció d’expressió de CEA i CK20
 • Estudi mutacional GNAQ, GNA11 i SF3B1
 • Estudi mutacional d’IDH1/IDH2
 • Anàlisi alteracions cromosòmiques en els cromosomes 1p,3,6 i 8 (MLPA)
 • FISH co-deleció 1p/19q
 • FISH ALK - sonda break apart (Reordenament gen ALK )
 • FISH BCL2 - sonda break apart (Reordenament gen BCL2)
 • FISH BCL6 - sonda break apart (Reordenament gen BCL6)
 • FISH CCND1 - sonda break apart (Reordenament gen CCND1)
 • FISH EWSR1-sonda break apart (Reordenament gen EWSR1)
 • FISH isocromosoma 12p FISH MDM2 (Amplificació gen MDM2)
 • FISH MET (Amplificació gen MET)
 • FISH MYC - sonda break apart (Reordenament gen MYC)
 • FISH ROS1 - sonda break apart (Reordenament gen ROS1)
 • FISH RET - sonda break apart (Reordenament gen RET) FISH SS18 - sonda break apart (Reordenament gen SS18)
 • Inestabilitat de microsatèl·lits (Multiplex-PCR)
 • Panell customitzat de seqüenciació massiva (NGS) aplicat a malalties vasculars somàtiques, histiocitosi, melanoma uveal, tumors del sistema nerviós central, càncer d’endometri i nevus spitz.
 • Panell de seqüenciació massiva (NGS) TruSight Oncology 500 Assay (TSO500).
 • Panell de seqüenciació massiva (NGS) Archer™ FusionPlex™ Sarcoma v2 aplicat a sarcomes.
 • Panell de seqüenciació massiva (NGS) Oncomine™ Precision Assay GX (OPA)
 • Estudi de proteïnes associades a distròfies musculars (Western-blot)
APA HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Càncer ginecològic (Xavier Matias-Guiu, August Vidal, Ester Guerra)
 • Càncer mamari (Teresa Soler, Anna Petit, Rosario Taco, Isabel Català, Juan Azcarate)
 • Tumors limfoides i hematopoiètics (Fina Climent, Jan Bosch)
 • Càncer d'origen desconegut (Maria Pané)
 • Malalties de cap i coll (Montserrat Gomà)
 • Neurooncologia (Noemí Vidal)
 • Envelliment i càncer (Rosa M. Penin)
 • Sarcomes (Xavier Sanjuan)

Publicacions destacades

 • Berek JS, Matias-Guiu X, Creutzberg C, Fotopoulou C, Gaffney D, Kehoe S, Lindemann K, Mutch D, Concin N; Endometrial Cancer Staging Subcommittee, FIGO Women's Cancer Committee. FIGO staging of endometrial cancer: 2023. Int J Gynaecol Obstet. 2023 162:383-394
 • Climent F, Nicolae A, de Leval L, Dirnhofer S, Leoncini L, Ondrejka SL, Soma L, Wotherspoon A, Zamo A, Quintanilla-Martinez L, Ng SB. Cytotoxic peripheral T-cell lymphomas and EBV-positive T/NK-cell lymphoproliferative diseases: emerging concepts, recent advances, and the putative role of clonal hematopoiesis. A report of the 2022 EA4HP/SH lymphoma workshop. Virchows Arch. 2023 483:333-348.
 • Pane Foix M, Calvo DF, Condom I Mundó E, Novo JFS, Serra EM, Benett JRG, Gàllego MG, Viladomat SY, Julià FV, Vidal I Bel A. Clinical relevance of amyloid in prostate samples: a report on 40 patients. Histopathology. 2022 81:363-370.
 • Concin N, Matias-Guiu X, Vergote I, Cibula D, Mirza MR, Marnitz S, Ledermann J, Bosse T, Chargari C, Fagotti A, Fotopoulou C, Gonzalez Martin A, Lax S, Lorusso D, Marth C, Morice P, Nout RA, O'Donnell D, Querleu D, Raspollini MR, Sehouli J, Sturdza A, Taylor A, Westermann A, Wimberger P, Colombo N, Planchamp F, Creutzberg CL. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer. 2021 31:12-39.
 • Canet-Hermida J, Marín F, Dorca E, Dueñas N, Costas L, Salinas M, Velasco À, Peremiquel-Trillas P, Paytubi S, Ponce J, Fernández S, Martínez JM, Cárdenas L, Taltavull A, Alemany L, Meléndez C, Oliveras G, Vidal A, Capellá G, López-Bonet E, Brunet J, Matias-Guiu X, Pineda M. Highly Sensitive Microsatellite Instability and Immunohistochemistry Assessment in Endometrial Aspirates as a Tool for Cancer Risk Individualization in Lynch Syndrome. Mod Pathol. 2023 36:100158

Docència

Docència de Grau

 • Els facultatius del Servei imparteixen docència en el Grau de Medicina al 4at Curs. (Assignatura: Anatomia patològica)
 • Existeix un Programa de Formació de 4 anys a l’Especialitat d’ Anatomia Patològica: Total 8 Residents. Dos Residents per any.

Màsters i cursos acreditats

 • Curs de l'Escola de Citologia: Curs teòric-pràctic de 1000 hores que té com a objectiu l’adquisició d’habilitats per a treballar com a citotècnic, utilitzant com a principal eina la integració en l’equip de treball de la Secció de Citodiagnòstic.

      -Requisits: Títol de grau superior de Tècnic d’Anatomia Patològica i Citologia.

      -Nº alumnes: 6 per any.

      -Període: Setembre - Juny.

       -Per a més informació: rmcampos@bellvitgehospital.cat

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta -1

Telèfon 93 260 75 02