Pneumologia

Presentació

El Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge creat el 1985 i té com a missió, per una banda, de proveir d'atenció especialitzada de les malalties de l’aparell respiratori dels pacients adults de la seva àrea de referència directa (l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat),  i d’altra banda, l’atenció especialitzada de referència terciària dels pacients del conjunt de l’Àrea Metropolitana Sud, de les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, i, per a determinades patologies, de pacients de tot Catalunya.

També desenvolupa activitats docents en la formació pregrau de medicina del Campus UB de Bellvitge i en els programes de formació especialitzada de l’HUB. Dur a terme una recerca clínica i translacional centrada en les patologies més rellevants de l’especialitat.

 

Aspectes rellevants

Activitat a càrrec del Dr. Jesús Ribas (responsable) i de les Dres. Mercè Gasa i Yolanda Ruiz. Aquesta unitat d’hospitalització ubicada a la planta 16 disposa de 24 llits convencionals. A banda dels facultatius abans esmentats, participen en les activitats d’hospitalització metges d’altres unitats del servei, en particular de la UFIS-R. Fora de l’horari laboral, l’activitat de la unitat d’hospitalització resta sota la responsabilitat del cos de guàrdia del servei en règim de presencia física continuada i que també assumeix les tasques pròpies de la nostra especialitat al Servei d’Urgències i en altres serveis de l’HUB.

El catàleg de prestacions de la unitat d’hospitalització és el següent:

 • Patologies respiratòries agudes o cròniques aguditzades procedents del Servei d’Urgències de l’HUB o traslladades des d’altres serveis que, pel seu maneig diagnòstic o terapèutic, necessitin hospitalització convencional.
 • Pacients remesos pels altres centres hospitalaris de l’àrea de referència per a intervencions diagnòstiques o terapèutiques de caràcter terciari.
Unitat d’hospitalització HUB

Activitat a càrrec de les Dres. Noelia Cubero i Rosa López Lisbona. També hi participa la Dra. Marta Díez. Aquesta unitat desenvolupa l'activitat als nous gabinets de l’Àrea d’Endoscòpia Digestiva i Respiratòria. El seu catàleg de prestacions és el següent:

Procediments diagnòstics:

 • Broncoscòpia flexible convencional. Inclou inspecció estàtica i dinàmica (malàcia, petites fístules…), BAS, biòpsia endobronquial, raspall citològic i raspall protegit microbiològic, al gabinet i a les unitats de crítics de l’hospital.
 • Broncosòpia amb autofluorescència o NBI (narrow band imaging) per al diagnòstic i el seguiment de la displàsia o el carcinoma in situ.
 • Broncoscòpia ultrafina guiada per navegador, per al diagnòstic del nòdul pulmonar perifèric.
 • Criobiòpsies per patologia intersticial.
 • Ecobroncoscòpia (EBUS) per a l'estadificació mediastínica del càncer de pulmó, el diagnòstic de masses centrals i hiliars extraluminals, i malalties granulomatoses (sarcoïdosi, TBC) ganglionars.

Procediments terapèutics:

 • Intubacions sota control endoscòpic.
 • Extracció de cossos estranys (fonamentalment amb broncoscòpia rígida) i coalls en postoperats (crioextracció).
 • Dilatacions en patologia inflamatòria de la via aèria principal (postintubació, postinfecció, postcàustic…).
 • Recanalització de la via aèria principal (càncer, granulomes...) amb làser, crioextracció o resecció mecànica.
 • Extirpació de tumors benignes (hamartomes, lipomes…) amb làser.
 • Teràpia combinada (endobronquial i vascular) dels carcinoides no operables.
 • Implantació de pròtesis de silicona o metàl•liques autoexpandibles en patologia benigna o maligna, tant rectes com en y, tant per a l'estabilització de via àeria com per a oclusió de fístules.
 • Col•locació de cànules especials de traqueotomia amb patologia traqueal associada.
 • Col•locació de tubs de Montgomery (amb traqueotomia prèvia).
 • Tancament de fístules alveolopleurals (amb vàlvules).
 • Tractament de carcinoma in situ i displàsies d’alt grau (crioteràpia).
 • Tractament de necrosi radical (conjuntament amb les instal•lacions de cambra hiperbàrica de l’Hospital Moisès Broggi).
 • Braquiteràpia (instal•lacions de l'ICO), amb col•locació de la sonda i l'establiment de la zona i les dosis necessàries.
Unitat d’Endoscòpia Respiratòria HUB

Activitat a càrrec de la Dra. Vanesa Vicens (responsable) i la Dra. Mariana Muñoz. La seva tasca es desenvolupa als gabinets ubicats a planta -1 de l’edifici principal. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Espirometria forçada
 • Test broncodilatador
 • Mesura de volums pulmonars per pletismografia
 • Mesura de volums pulmonars per heli
 • Test de difusió alveolo-capilar
 • Test de provocació bronquial amb metacolina
 • Test de provocació bronquial amb manitol
 • Òxid nítric exhalat
 • Prick-test d'aeroal•lèrgens
 • Flux espiratori
 • Proves d’oxigen gasós
 • Capacitat vital més decúbit supí
 • Pressions inspiratòries màximes
 • Resistències pulmonars per pletismografia
 • Pulsioximetria nocturna
 • Test de la suor
 • Test de la marxa de 6 minuts
 • Prova d’esforç cardiopulmonar (cicloergometria)
 • Test de provocació bronquial amb l’esforç
Laboratori de Proves Funcionals Respiratòries	 HUB

La coordinadora d’aquesta unitat funcional oncològica multidisciplinària és la Dra. Susana Padrones, amb la col•laboració de la Dra. Samantha Aso. Aquesta unitat desenvolupa la seves activitats a les consultes externes de l’Hospital Duran i Reynals i també a l’Hospital de Dia Mèdic de l’HUB. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i estadiatge de casos amb sospita de neoplàsia pulmonar remesos des del nostre centre, l’atenció primària, o altres centres de l’àrea de referència.
 • Presentació dels casos al Comitè de Càncer Pulmonar.
 • Segona opinió de casos remesos per altres centres.
 • Diagnòstic i tractament de la toxicitat pulmonar per quimioteràpia i radioteràpia.
 • Maneig de l’embassament pleural maligne primari o metastàtic: talcatge pleural, col•locació de drenatge pleural tunelitzat permanent.
 • Biòpsia pleural i pulmonar amb control ecogràfic.
 • Interconsulta pneumològica per als serveis d’Oncologia i Hematologia (ICO)
Unitat Funcional de Càncer de Pulmó HUB

Activitat a càrrec de la Dra. Maria Molina amb la col.laboració de la Dra. Vanesa Vicens. Aquesta unitat desenvolupa les seves tasques a l’Hospital de Dia Mèdic i també a Consultes Externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i tractament de les malalties pulmonars intersticials.
 • Presentació dels casos al comité multidisciplinari d'interstici pulmonar.
 • Segona opinió de casos amb patologia intersticial.
 • Tractament antifibròtic de l'FPI: avaluació per a inclusió en assaigs clínics.
 • Seguiment de pacients amb FPI i atenció a demanda a l’Hospital de Dia Mèdic.
 • Consulta d’infermeria.
 • Avaluació per a indicació de transplantament pulmonar.

Més informació sobre la unitat

Unitat Funcional de l’Interstici Pulmonar HUB

Es tracta d'un equip multidisciplinari especialitzat principalment en l'atenció a l'asma greu i de difícil control. La Dra. Mariana Muñoz coordina la unitat, que ha estat acreditada com unitat especialitzada d'asma amb criteris d'excel•lència per la Societat Espanya de Pneumologia i Cirurgia Toràcica. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i tractament de la patologia asmàtica i les seves principals comorbilitats.
 • Presentació de casos clínics complexos a la Unitat Funcional d'Asma.
 • Valoració i indicació de tractaments biològics.
 • Valoració per a la inclusió de pacients en assajos clínics (Fase II, III i IV).
 • Seguiment de pacients complexos; atenció preferent de pacients amb alt risc d'aguditzacions.
 • Consulta especialitzada d'infermeria; educació integral en asma.
Consultes monogràfiques HUB

 • La Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies, ubicada a la planta 16, disposa de 4 boxs tancats perfectament habilitats per a la realització de diverses teràpies complexes en patologies respiratòries agudes o cròniques aguditzades greus. Aquest equipament terciari permet el monitoratge complet centralitzat i l’aplicació segura de diverses modalitats de ventilació no invasiva, oxigenoteràpia d’alt flux i teràpia nebulitzada sota la supervisió d’infermeria especialitzada i amb la participació de fisioterapeutes respiratoris.

Aquest dispositiu va adreçat al tractament de patologies respiratòries en situació greu com ara l'MPOC, malalties pulmonars intersticials, pneumònies, malalties neuromusculars amb fracàs de la bomba respiratòria, edema pulmonar o patologies que comprometen la via aèria principal. També permet el monitoratge estricte d’altres pneumopaties greus com ara el tromboembolisme pulmonar o de l’hemoptisi amenaçant. Per altra banda, el fet de disposar de boxs tancats permet l’aplicació de mesures d’aïllament en pacients colonitzats per patògens intrahospitalaris.

La responsable d’aquesta unitat és la Dra. Ana Córdoba Izquierdo, que compta amb la col•laboració habitual del Dr. Enric Prats Soro, la Dra. Eva Farrero Muñoz i dels especialistes de guàrdia del Servei de Pneumologia.

Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies HUB

Activitat a càrrec de la Dra. Carme Monasterio (responsable) i la Dra. Neus Salord. També hi col•labora la Dra. Mercè Gasa. Aquesta unitat desenvolupa les seves tasques al laboratori ubicat a la planta 17 i també a les consultes externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

Exploracions diagnòstiques:

 • Polisomnografies completes vigilades i amb registre de vídeo simultani.
 • Poligrafies respiratòries.
 • Poligrafia respiratòria domiciliaria.
 • Oximetries domiciliàries (per a cribratge).
 • Polisomnografies completes amb test de latència múltiple de son.
 • Actimetries.

Exploracions per a regulació de tractaments:

 • Polisomnografies completes per a regulació de CPAP.
 • Polisomnografies completes per a regulació de BIPAP.
 • Polisomnografies completes per a regulació de servoventilació.
 • Polisomnografies respiratòries per a regulació de CPAP.
 • Regulació de CPAP amb AutoCPAP.
 • Regulació de CPAP domiciliària amb AutoCPAP.
 • Oximetries domiciliàries per al control de l'eficàcia dels tractaments.

Més informació: Viure amb CPAP

Unitat de Trastorns Respiratoris del Son HUB

Activitat a càrrec de la Dra. Eva Farrero (responsable) i el Dr. Enric Prats. També hi participa la Dra. Ana Córdoba. Aquesta unitat desenvolupa les seves activitats als despatxos de la planta 17 i també a Consultes Externes. Les seves activitats inclouen l’atenció domiciliària de pacients en ventilació crònica. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Consulta monogràfica dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària.
 • Consulta monogràfica de pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA) en l’entorn d’una unitat multidisciplinària d’ELA.
 • Adaptació ambulatòria a la ventilació mecànica no invasiva.
 • Consulta d’infermeria per a l’atenció ambulatòria dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària.
 • Gasometria arterial
 • Oximetria ambulatòria
 • Confecció de màscares nasals
 • Realització de prova de marxa de 6 minuts
 • Programa d’atenció domiciliària dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària.
 • Protocol de ventilació mecànica domiciliària dels pacients hospitalitzats.
 • Monitoratge nocturn de la ventilació mecànica
 • Oximetria nocturna
 • Monitoratge PaCO2 transcutani
 • Anàlisi de software dels ventiladors
 • Polisomnografia amb ventilació
 • Valoració funcional i de l’eficàcia de la tos dels pacients neuromusculars
 • Espirometria forçada
 • Avaluació de la força muscular amb la determinació de pressions inspiratòries i espiratòries (PIM i PEM)
 • Pressió d’SNIF
 • Avaluació de l'eficàcia de la tos: Pic flux de tos
 • Consulta de fisioteràpia per a l’ensenyament de les tècniques de tos assistida.
 • Tècniques manuals de tos assistida
 • Tècniques mecàniques de tos assistida
Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària Respiratòria (UFIS-R) HUB

Activitat a càrrec de la Dra. Salud Santos (responsable) i la Dra. Marta López. Aquesta unitat desenvolupa la seva activitat a l’Hospital de Dia Mèdic i també a Consultes Externes. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Trajectòria clínica integral pactada amb l'atenció primària.
 • Cribratge d'MPOC dels pacients atesos a l’HUB.
 • Consulta monogràfica de l'MPOC.
 • Programa de rehabilitació de pacient amb MPOC.
 • Activitats formatives adreçades a pacients: programa del pacient expert.
 • Comitè de tractaments especials.
 • Programa específic d’atenció al pacient amb MPOC fràgil a l’hospital de dia.
Unitat Funcional de l'MPOC HUB

Per part del Servei de Pneumologia, participa en aquesta unitat multidisciplinària el Dr. Jordi Dorca. La seva ubicació és a la quarta planta de l’edifici de l’Antiga Escola d’Infermeria. El seu catàleg de prestacions és el següent:

 • Diagnòstic i tractament de la tuberculosi pulmonar.
 • Estudi de contactes.
 • Maneig de casos amb intolerancia i/o toxicitat antibiòtica.
 • Retractaments de tuberculosi pulmonar.
 • Diagnòstic i tractament de les micobacteriosis pulmonars no tuberculoses
Unitat Clínica de Tuberculosi HUB

Activitats ubicades a l’àrea de consultes externes (primera planta, mòdul 15).

Hipertensió pulmonar

Responsable: Dr. Jesús Ribas, amb la col•laboració de la Dra. Yolanda Ruiz . Prestacions:

 • Estudi diagnòstic HTP.
 • Presentació de casos a la Unitat Experta HCP per a indicació terapèutica.
 • Seguiment de casos complexos.

Malaltia pulmonar ocupacional: asbestosi

Responsable Dra. Vanesa Vicens. Prestacions:

 • Diagnòstic i seguiment de les patologies pleuropulmonars per exposició a l’amiant.

Sèpsia bronquial crònica

Responsable Dr. Jordi Dorca. Prestacions:

 • Estudi diagnòstic bronquiectasis.
 • Prescripció i control d’antibioteràpia inhalada.

Tromboembolisme pulmonar i altres patologies vasculars del pulmó

Responsable Dr. Jesús Ribas. Prestacions:

 • Seguiment casos TEP.
 • Estudi TEP crònic.
 • Estudi síndrome Rendu-Osler.
 • Estudi síndrome hepatopulmonar.

Unitat de Diagnòstic Ràpid - Pneumologia

Activitat a càrrec de les Dres. Mercè Gasa, Marta Lòpez i Yolanda Ruiz. Prestacions:

 • Avaluació inicial per circuït ràpid dels casos remesos per Urgències o altres serveis.
Unitat Clínica de Tuberculosi HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Resposta inflamatòria pulmonar a diversos estímuls
 • Estenosi traqueal
 • Nous mètodes d’imatge endoscópica
 • Repercussió metabòlica de la SAOS
 • Fibrogènesi pulmonar
 • Neoproliferació bronquial
 • Alteracions vasculars en l'MPOC
 • Ventilació crònica de les malalties neuromusculars

Grups de recerca

 • Els investigadors del Grup Idibell de Recerca Pneumològica formen part de diverses xarxes de recerca com ara el Ciber, el Barcelona Respiratory Network (BRN), els projectes d’investigació integrada de la SEPAR, i també grups de recerca d’altres universitats (UPC i l’IQS) i diversos grups internacionals. També s’han establert diversos convenis de col·laboració amb diverses indústries farmacèutiques i tecnològiques.

Docència

Docència de Grau

 • En relació amb la formació pregrau, en Jordi Dorca, professor agregat de Patologia Mèdica de la Universitat de Barcelona (Campus de Bellvitge), és el coordinador de l’assignatura de malalties de l’Aparell respiratori que s’imparteix al quart curs del grau de Medicina. Salud Santos i Maria Molina, professores associades de la Facultat, també s’encarreguen d’impartir una part del temari de l’assignatura i col·laboren en les pràctiques de l’assignatura, en les quals també participa la major part de la plantilla del servei.

Màsters i cursos acreditats

 • Pel que fa a la formació especialitzada, el servei ofereix 2 places en cada convocatòria MIR, que en els darrers dotze anys han estat cobertes en la seva totalitat. Han finalitzat la seva formació tots els residents assignats. Els actuals tutors docents del servei sónEnric Prats i Marta López. A banda de la formació dels especialistes propis, el servei col·labora en la formació d’altres especialitats, com ara medicina interna, malalties infeccioses, cardiologia, oncologia i medicina familiar i comunitària. També de forma regular el servei accepta la rotació de residents del sistema MIR procedents d’altres serveis de Catalunya i de la resta de l’estat. Diversos metges del servei participen en el programa de formació teòrica conjunta i de preparació per a l’acreditació europea (Hermes) organitzat per a la Societat Catalana de Pneumologia i adreçat als residents de l’especialitat.
 • En els darrers anys, el servei ha acceptat estades formatives d’especialistes procedents d’altres centres de Catalunya, de la resta de l’estat i de diversos països per a formació continuada o aprenentatge de noves tècniques. Finalment, també cal esmentar que el servei organitza periòdicament reunions científiques adreçades a metges de la pròpia i d’altres especialitats amb interès en les malalties respiratòries.
 • MIR HUB 2019
inhal nub
Et compartim les principals respostes en relació a l'ús d'inhaladors i nebulitzadors i els seus efectes
inhaladors
T'expliquem els principals tipus d'inhaladors que usem a l'Hospital Universitari de Bellvitge i com fer-los servir per garantir la seva efectivitat
asma
T'expliquem 8 falsos mites sobre l'asma i la seva resposta!
oxigenoterapia
L’oxigenoteràpia és una teràpia respiratòria que consisteix en l’administració d’oxigen per augmentar-ne la concentració en sang i aconseguir que els òrgans vitals (cor i cervell) rebin l’oxigen que es necessita.
L’objectiu de l’oxigenoteràpia consisteix a millorar l’oxigen dels teixits i disminuir el treball respiratori. Si s’utilitza d’una forma correcta, li permetrà fer activitats de la vida diària de manera més autònoma i tindrà millor qualitat de vida.

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 16 i 17

Telèfon 93 260 76 85