Farmàcia Hospitalària

Presentació

El Servei de Farmàcia (SF) és un servei central de suport clínic amb activitats pròpies i de suport a la resta de serveis de l’Hospital que té la missió d’assegurar una farmacoteràpia integral i eficient integrada en tot el procés assistencial del pacient.

Les grans línies estratègiques que descriuen l’orientació actual de la farmàcia hospitalària són les següents: incorporació de noves tecnologies en els processos farmacoterapèutics; millora contínua en els aspectes de seguretat; realització d’un seguiment farmacoterapèutic continuat dels pacients; implicació del farmacèutic d’hospital en l’optimització de la farmacoteràpia individualitzada, aplicant els principis de la medicina basada en l’evidència i la potenciació dels aspectes de recerca i d’innovació en l’àrea del medicament.  

Aspectes rellevants

 • Cada farmacèutic revisa i valida les prescripcions electròniques (PEA) dels pacients ingressats en els serveis dels quals és responsable. La validació implica la revisió de l’adequació de tots els medicaments prescrits. Específicament es revisa la indicació, la posologia, la via d’administració, les interaccions, dades analítiques i, en els casos en què es considera adient, es realitzen recomanacions sobre el tractament i/o consells d’ajust posològic.
 • El Servei de Farmàcia està implicat en els Programes d’Optimització Antibiòtica (PROA) juntament amb el servei de malalties infeccioses, microbiologia clínica i els serveis específicament implicats com medicina intensiva i serveis quirúrgics.
 • Actualment el Servei de Farmàcia monitoritza el 100% de les prescripcions electròniques intrahospitalàries en horari de 8-22h.
Hospitalització: seguiment farmacoterapèutic HUB

 • El Servei de Farmàcia elabora recomanacions d’individualització posològica en base a la monitorització de les concentracions plasmàtiques i segons la patologia i la resposta clínica dels pacients.

Els fàrmacs en els que es realitza la optimització posològica són:

-          Antibiòtics: vancomicina, aminoglucòsids, betalactàmics

-          Antiepilèptics: fenitoïna, fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina, valproat, topiramat, levetiracetam, lacosamida, eslicarbazepina, perampanel i zonisamida

-          Digoxina

-          Immunosupressors selectius: infliximab, adalimumab i anticossos antifàrmac.

Farmacocinètica clínica HUB

Gestió del medicament

 • Adquisició: gestió de compres de medicació segons la normativa vigent.
 • Logística: és responsabilitat del SF establir els circuits adients per assegurar el correcte aprovisionament de fàrmacs a l'Hospital. La distribució de medicaments a pacients hospitalitzats es realitza mitjançant la distribució de medicaments en dosi unitària per 24 hores (SDMDU) amb canvis cada 2h per certes unitat, els sistemes automatitzats de dispensació (unitats de crítics, urgències i curta estada), el sistema tradicional de reposició d'estocs i els sistemes especials de distribució (determinats fàrmacs).
 • Anàlisi de la despesa: es realitza un informe sobre l'evolució de la despesa en medicaments generada a l’HUB derivada de la prescripció a pacients ingressats (despesa hospitalària) i a pacients inclosos en programes de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (despesa ambulatòria) de forma mensual i anual.
Gestió del medicament HUB

 • Centre d’informació de medicaments: resposta a les consultes sobre farmacoteràpia que es formulin, es fan constar novetats o alertes relacionades amb medicaments en la intranet del Servei i s’edita bimensualment el butlletí InfoFAR amb el resum de les notícies més rellevants. Es participa en la correcta selecció i ús racional dels medicaments elaborant informes tècnics d’avaluació de nous medicaments com element de consulta per a la presa de decisions de la CFT i informes tècnics de casos individualitzats de sol•licituds de medicaments en situacions especials.

b.      Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’Hospital. Coordinació de la Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’Hospital, que és l'encarregada de realitzar la selecció dels medicaments que es poden prescriure dins de l'àmbit hospitalari. De la CFT depenen els comitès següents

c.      Participació del Servei de Farmàcia en d’altres comissions assessores de l’hospital: nutrició parenteral, infeccioses, antibiòtics i seguretat i coordinació amb atenció primària.

d.      Participació del Servei de Farmàcia en d’altres comissions assessores de l’ICS i CatSalut.

Farmacoteràpia i selecció de medicaments HUB

MHDA:

Es realitza la validació de les prescripcions electròniques dels pacients ambulatoris, el seguiment del compliment terapèutic i es proporciona informació oral i escrita sobre administració i efectes adversos de medicaments.

Principals programes de medicació: antirretrovirals, immunosupressors selectius, medicaments utilitzats en el tractament del VHB, VHC, esclerosi múltiple, insuficiència renal, metabolopaties, hipertensió pulmonar, fàrmacs estrangers i tota la resta de medicació d’obligada dispensació hospitalària.

Informació per al pacient:
Coordinació amb atenció primària:
 • Validació diària de la prescripció externa i anàlisi de la mateixa.
 • Treball conjuntament per a la implementació de la prescripció de primària i en la consecució dels objectius CatSalut/ICS anuals descrits en els estàndards de qualitat de prescripció farmacèutica
 • En poblacions d’especial risc, es realitza un seguiment específic i s’assegura la continuïtat assistencial mitjançant la concilicació de la medicació a l’alta.
Pacients externs HUB

 • Formulació magistral:

§  Principalment per malalts ingressats a l’hospital.

§  En determinades patologies aquestes fórmules es preparen per a malalts ambulatoris, prèvia tramitació i aprovació de les sol•licituds corresponents. 

 • Formulación magistral:

§ Principalmente por enfermos ingresados en el hospital.
§ En determinadas patologías estas fórmulas se preparan para enfermos ambulatorios, previa tramitación y aprobación de las solicitudes correspondientes.

 • Formulació magistral:

§  Principalment per malalts ingressats a l’hospital.

§  En determinades patologies aquestes fórmules es preparen per a malalts ambulatoris, prèvia tramitació i aprovació de les sol•licituds corresponents. 

 • Increment de la seguretat del medicament preparant barreges endovenoses estèrilsamb requeriments específics
 • Identificació complerta i individual dels medicaments sòlids orals (reembossat de medicaments) per garantir la seguretat en l’administració.
Àrea tècnica: formulació magistral i preparació de mescles estèrils HUB

 • Formulació i preparació de bosses de nutrició parenteral en pacients hospitalitzats i domiciliaris

§  Disseny de la composició ajustada als requeriments i la situació clínica de cada pacient.

§  Elaboració segura informatitzada i la complertament robotitzada del procés.

§  Minimització del risc d’infecció per catèter fent un condicionament de les bosses elaborades en condicions òptimes per assegurar l’esterilitat.

 • Seguiment de la correcta administració registrant i incidint en les complicacions associades. El programa de nutrició parenteral domiciliaria inclou:

1.        l’educació sanitària als pacients a l’inici de la teràpia.

2.       seguiment i suport en les cures especifiques per evitar possibles complicacions associades al tractament.

3.       En aquest procés hi té un rol rellevant l’infermera clínica que realitza l’atenció als pacients amb NP i assessora sobre la protocol•lització de les cures

Nutrició clínica HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Paper protector dels àcids grassos omega-3 en la lesió hepàtica associada a la nutrició parenteral total
 • Influència dels suplements d'àcids grassos omega-3 en la resposta inflamatòria en pacients quirúrgics complexos d'alt risc
 • Modelat farmacocinètic-farmacodinàmic poblacional i individualització de dosis de biològics en malalties inflamatòries intestinals i psoriasi
 • Modelat farmacocinètic-farmacodinàmic poblacional de biològics en pacients amb artritis reumatoide i antimicrobians.
 • Aplicació de les nanotecnologies a nous sistemes d’administració de fàrmacs

Grups de recerca

Publicacions destacades

 • Llop-Talaveron JM, Badia-Tahull MB, Leiva-Badosa E and Ramon-Torrel JM. Parenteral fish oil and liver function test in hospitalized adult patientes receiving parenteral nutrition: A propensity score-matched analysis.Clinical Nutrition. 2017. 36(4):1082-1088. doi: 10.1016/j.clnu.2016.06.027. IF. 5.496
 • Llop-Talaveron JM, Badía-Tahull MB and Leiva-Badosa E. An inflammation-based prognostic score, the C-reactive protein/albumin ratio predicts the morbidity and mortality of patients on parenteral nutrition. Clin Nutr. 2018 Aug 21. pii: S0261-5614(17)30296-0.doi: 10.1016/j.clnu.2017.08.013. (in press).  ISSN/ISBN: 02615614. 01-01-2017, vol.: 114 nº: 6. pg: 467 -1120. DOI:10.1016/j.clnu.2017.08.013. Agencias: Scopus; WoS | Factor Impacto: 1.619; 4.548 | Rank: 15/121; 8/86; 9/81 | Quartil: Q1 | Tercil: T1 | Decil: D2 | Percentil: P12; P93. IF. 5.496
 • Santacana E, Rodríguez-Alonso L, Padullés A, Guardiola J, Rodríguez-Moranta F, Serra K, Bas J, Morandeira F, Colom H, Padullés N. External evaluation of population pharmacokinetic models of Infliximab in patients with inflammatory bowel disease. Ther Drug Monit 2018; 40(1):120-9. IF. 2092 
 • Shaw E, Rombauts A, Tubau F, Padullés A, Càmara J, Lozano T, Cobo-Sacristán S, Sabé N, Grau I, Rigo R, Dominguez MA, Carratala J. Clinical outcomes after combination treatment with ceftazidime–avibactam and aztreonam for NDM-1-OXA-48-CTX-M15-producing Klebsiella pneumoniae infection. J Antimicrob Chemother. 2017 Dec 19. doi: 10.1093/jac/dkx496. FI. 5.173
 • Lloberas N, Elens L, Llaudó I, Padullés A, van Gelder T, Hesselink DA, Colom H, Andreu F, Torras J, Bestard O, Cruzado JM, Gil-Vernet S, van Schaik R and Grinyó JM. The combination of CYP3A4*22 and CYP3A5*3 SNPs determine tacrolimus dose requirement after kidney transplantation. Pharmacogenetics and Genomics 2017;27(9):313-322. IF. 2.91.

Docència

Docència de Grau

 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Professors associats:

Servei de Farmàcia

Ramón Jodar. Associat 2+2.  Departament Farmacologia. Campus Diagonal Sud
Josep llop Talaveron. Associat 1+1. Departament de Tecnologia. Campus Diagonal Sud
Enric Sospedra. Associat 4+4. Departament de Tecnologia. Campus Diagonal Sud

Programa pràctiques tutelades

-14 estudiants tutelats metropolitana sud (2 HUB)

Programa Erasmus

-1 estudiant /any

Màsters i cursos acreditats

 • Diploma d'expert universitari AMS per la excel·lencia: des de la pràctica clínica fins la certificació de l'hospital. UNED. Professor: Sara Cobo Sacristán.
 • Actualització sobre la situació dels Biosimilars. Intercanviabilitat en les indicacions. Institut de Formació Contínua IL3. UB. Professor:  Ariadna Padullés Zamora.          
 • Implementació de programes de optimització d'ús d'antimicrobians (PROA). Institut de Formació Contínua IL3. UB. Professor:  Ariadna Padullés Zamora.
 • Curs d' Introducció a la farmacoterapia amb hemoderivats. Hospital Vall d’Hebron. UAB. Hospital de Bellvitge UB. Professor: Elisabet Leiva Badosa.        
 • XXII Curs d'Introduccióa a la farmacoterapia amb hemoderivats. Curs on-line. Hospital Vall d’Hebron. UAB. Hospital de Bellvitge UB. Professor:  Núria Padullés Zamora          
 • Atenció al pacient en tractament amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria. Hospital Germans Trias i Pujol UB. Professor:  Núria Padullés Zamora
 • Formació especialitzada (4 anys Farmàcia Hospitalària). Existeix un Programa de Formació de 4 anys a l’Especialitat de Farmàcia Hospitalària: Total 8 Residents. Dos residents per any. Programa residència. Co-direcció en curs d’introducció en la farmacoteràpia d’hemoderivats d’edició anual

 

Ubicació

Edifici Tecnoquirúrgic de l'Hospital Universitari de Bellvitge 

Planta -1 mòduls A i B

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

 

Àrea de dispensació per a pacients externs:

Edifici tecnoquirúrgic  Planta -1 Mòdul B

Horari de dispensació: dilluns a divendres de 8 h a 17.30 h.

Contacte

 93 260 79 77 feiners de 8:00 a 10:00 i de 12:00 a 14:00

citesfarmacia@bellvitgehospital.cat

      

Entrada de proveïdors: feiners de 8 h a 13 h

Dispensació de nutrició enteral domiciliària: feiners de 8 h a 15 h

Edifici tecnoquirúrgic  Planta -1 Mòdul A

 

Telèfon: 93 260 75 00 Ext 8345

Correu general: farmacia@bellvitgehospital.cat

Correu d'atenció al pacient: atenciofarmaceutica@bellvitgehospital.cat