Neurologia

Presentació

El Servei de Neurologia està integrat per neuròlegs, neurofisiòlegs i psicòlegs que donen cobertura neurològica al nostre territori des de l’atenció ambulatòria bàsica fins a patologies d’alta complexitat (activitat terciària) sent centre de referència per algunes d’aquestes patologies per a tot el conus sud de Catalunya.

La nostra activitat s’articula en processos assistencials desenvolupats amb tots els professionals implicats: atenció primària, altres serveis del nostre hospital, hospitals generals del nostre entorn. La integració, multidisciplinarietat i col·laboració entre tots aquests actors prova de situar al malalt neurològic de forma real en el centre de la nostra atenció, primant l’atenció excel·lent i de qualitat però també la humanitat de la mateixa.

D’aquesta anualment atenem a més de 1.000 malalts en règim d’hospitalització, realitzem més de 25.000 visites a consultes externes, més de 2.500 sessions a Hospital de dia i més de 6.000 proves complementàries cada any.

Aspectes rellevants

 • L’Hospital de Bellvitge és un Centre Terciari d’Ictus participant de la guardia corporativa de l’ICS de neurovascular i disposant d’Unitat de neurovascular de guàrdia per a garantir tractaments de reperfusió endovascular.Disposem d’una Unitat d’Ictus amb 10 llits. L’any 2017 vam atendre 760 Codi Ictus realitzant-se 132 tractaments endovenosos i 170 trombectomies.
Centre Terciari d’Ictus HUB

 • Disposem al nostre centre de la primera unitat multidisciplinar d’atenció a malalts amb malalties de la neurona motora. Col.laborem activament amb la Fundació Miquel Valls de suport a malalts amb ELA. Aquest model dona una atenció integral al malalt i a la familia dels malalts evitant les diferents visites en diferents dies de forma que el malalt és visitat per tots els especialistes que requereix en un mateix dia.
Unitat Multidisciplinària de Malalties de Motoneurona HUB

 • La unitat de Trastorns del Moviment del nostre centre dona atenció a malalts amb diferentes malalties (M. Parkinson, Tremolor Corea Huntington, PSP, etc...) i és una de les poques unitats del nostre pais que ofereix tot el ventall possible de tractaments per a la malaltia de Parkinson avançada.
Unitat de Trastorn del Moviment i Cirurgia de Trastorns del Moviment HUB

 • Els nostres professionals son referents per a l’atenció terciària per al maneig de malalts amb patologia neuromuscular (neuropaties, miopaties, miastènies...) participant en projectes de recerca tant nacional com internacional.

Unitat de Cefalees Metropolitana Sud

 • És una unitat formada per professionals de HUB i de l’Hospital de Viladecans especialitzats en el tractament de cefalees refractàries actuant com a centre de referència quan els especialistes de l’àrea o d’altres centres del nostre entorn necessiten suport o tractaments especialitzats (toxina, infiltracions...) per malalts amb mal de cap. Participa en assaigs clínics internacionals i els seus components son referents en el maneig del mal de cap a nivell nacional.
Unitat de Neuromuscular HUB

 • Per tal de disminuir les complicacions quirúrgiques associades al tractament neuroquirúrgic tenim, dintre de la secció de neurofisiologia, una unitat de monitorització intraoperatòria. El nostre centre va ser un dels primers de tot l’estat en implantar-la i avui dia per als neurocirurgians és una eina imprescindible per fer correctament la seva feina dintre del quiròfan. Des de la secció de neurofisiologia es dona suport a les unitats de crítics de l’hospital (UCI, REA, Coro) per al diagnòstic i tractament del coma, avaluació pronòstica, monitorització EEG dels status amb sedació... D’aquesta manera es millora el pronòstic en casos amb status i es dona suport per la pressa de decisions per a malalts amb coma anòxic o posttraumàtic
Unitat de Diagnòstic i Tractament de les Demències HUB

 • Comptem amb una consulta dedicada a malalties metabòliques que provoquen complicacions neurològiques (Niemann Pick, Pompe...) que, juntament amb altres unitats del Servei està inclosa dintre de la Unitat de Malalties Minoritàries.
Consulta de Malalties Metabòliques HUB

 • La Unitat d’Esclerosi Multiple del nostre centre és una de les unitats més antigues del pais. En el moment actual porta uns 700 malalts en tractament específic per aquesta malaltía, participa en diferents assaigs clínics i ha realitzat diferents projectes de recerca que han donat llos a diferents Tesi Doctorals. Ha contribuït a formar especialistes en EM que avui estan treballant a hospitals del nostre entorn. S’està desenvolupant una atenció estructural en Xarxa amb altres centres del nostre entorn per tal d’apropar l’atenció del malalt al seu domicili i treballar de forma conjunta amb altres dispositius assistencials (atenció primària, sociosanitària...)
Unitat d’Esclerosi Múltiple-EM Xarxa HUB

 • El Servei disposa d’una Unitat d’Epilèpsia on s’atenen malalts amb epilèpsies refractàries i que permet l’ingrés de malalts per a videomonitorització continua. Hi disposem a més d’una unitat multidisciplinar per a valorar aquells pacients refractaris que siguin candidats a cirurgia d’epilèpsia.
Unitat de Cirurgia Funcional d’Epilèpsia i epilèpsia refractària HUB

 • Gràcies a la proximitat i col.laboració de l’Hospital amb l’ICO i entre els diferents serveis (neurologia, neurocirurgia, oncologia, radioteràpia...) va nèixer la Unitat Funcional de Neurooncologia que dona servei a aquells malalts amb complicacions neurològiques de malalts oncològics i als malalts que pateixen algun tipus de tumor cerebral mitjançant un abordatge integral i multidisciplinar.
Unitat de Neurooncologia HUB

 • És una unitat formada per professionals de HUB i de l’Hospital de Viladecans especialitzats en el tractament de cefalees refractàries actuant com a centre de referència quan els especialistes de l’àrea o d’altres centres del nostre entorn necessiten suport o tractaments especialitzats (toxina, infiltracions...) per malalts amb mal de cap. Participa en assaigs clínics internacionals i els seus components son referents en el maneig del mal de cap a nivell nacional.
Unitat de Monitoratge Intraoperatori HUB

 • La nostra UDTD actua com a referència per al nostre territori d’influència directa pel diagnòstic i tractament de malalts amb deteriorament cognitiu. Treballa conjuntament amb els nostres neuròlegs dels Centres d’Atenció Especialitzada i realitza avaluacions neuropsicològiques per aquests i altres centres hospitalaris del nostre territori.
Consulta de Malalties Metabòliques HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Biomarcadors i factors clínics pronòstics en la Esclerosi Múltiple
 • Resultats en salut en la Esclerosi Múltiple
 • Biomarcadors i factors clínics pronòstics en malalties de la neurona motora
 • Models assistencials en l’atenció dels malalts amb ELA
 • Disfagia i nutrició en malalts amb malaltia de neurona motora
 • Epidemiologia en la ELA
 • Caracterització clínica de las paraparèsies espàstiques
 • Tractament de la Adrenomieloneuropatia
 • Tractament de les neuropaties disinmunes cròniques
 • Noves teràpies en la miastènia gravis refractària
 • Maneig Multidisciplinari de la Amiloïdosi Familiar
 • Epidemiologia del Síndrome de Guillain-Barré
 • Tractament i pronòstic de la malaltia vascular cerebral
 • Marcadors pronòstic en el deteriorament cognitiu lleu
 • Demència frontotemporal
 • Marcadors clínics i pronòstics (bioquímics i neuroimatge) en demencies
 • Marcadors diagnòstics (bioquímics i neuroimatge) en malaltia de Niemann-Pick C.
 • Malaltia de parkinson avançada: pronòstic i tractament.
 • Evolució natural i perfils clínics de la malaltia de Huntington.
 • Epilèpsies immunomediades
 • Pronòstic i tractament de l’epilepsia refractaria.
 • Tractament de la migranya
 • Pronòstic dels tumor cerebrals primaris
 • Efectes sobre el sistema nerviós central del tractament quimioteràpic
 • Utilitat de tècniques neurofisiològiques en el pronòstic del coma.
 • Avaluació clínica d'eficàcia de nous fàrmacs i nous enfocaments terapèutics contra gliomes i meningiomes
 • Neuropaties perifèriques induïdes per quimioteràpia
 • Càncer i cognició
 • Metàstasis leptomeníngees
 • Factors pronòstics de supervivència implicats en els tumors del sistema nerviós central
 • Prevenció i tractament personalitzat de metàstasis cerebrals: desenvolupament de noves teràpies basades en la prevenció i pronòstic de biomarcadors
 • Gliomagènesis i mecanismes de senyalització de resistència i adaptació al tractament del glioblastomes

Publicacions destacades

 • Blanch M, Dorca-Arévalo J, Not A, Cases M, Gómez de Aranda I, Martínez-Yélamos A, Martínez-Yélamos S, Solsona C, Blasi J. The Cytotoxicity of Epsilon Toxin from Clostridium perfringens on Lymphocytes Is Mediated by MAL Protein Expression. Mol Cell Biol. 2018 Sep 14;38(19). pii: e00086-18. doi: 10.1128/MCB.00086-18. Print 2018 Oct 1.
 • Yagüe S, Veciana M, Casasnovas C, Ruiz M, Pedro J, Valls-Solé J, Pujol A. Evaluation of afferent pain pathways in adrenomyeloneuropathic patients. Clin Neurophysiol. 2018 Mar;129(3):507-515.
 • Martínez-Campo Y, Homedes C, Lazaro A, Alarcón R, Campo D, Riera M, Domínguez R, Povedano M, Casasnovas C. Observational study of patients in Spain with amyotrophic lateral sclerosis: correlations between clinical status, quality of life, and dignity. BMC Palliat Care. 2017 Dec 19;16(1):75.
 • Seizure-susceptible brain regions in glioblastoma: identification of patients at risk. Cayuela N, Simó M, Majós C, Rifà-Ros X, Gállego Pérez-Larraya J, Ripollés P, Vidal N, Miró J, Gil F, Gil-Gil M, Plans G, Graus F, Bruna J.Eur J Neurol. 2018 Feb;25(2):387-394. doi: 10.1111/ene.13518. Epub 2017 Dec 11.
 • YKL40 in sporadic amyotrophic lateral sclerosis: cerebrospinal fluid levels as a prognosis marker of disease progression. Andrés-Benito P, Domínguez R, Colomina MJ, Llorens F, Povedano M, Ferrer I. Aging (Albany NY). 2018 Sep 13;10(9):2367-2382. doi: 10.18632/aging.101551.
 • Expert Opinion on the Management of Lennox-Gastaut Syndrome: Treatment Algorithms and Practical Considerations. Cross JH, Auvin S, Falip M, Striano P, Arzimanoglou A. Front Neurol. 2017 Sep 29;8:505. doi: 10.3389/fneur.2017.00505. eCollection 2017. Review

Docència

Docència de Grau

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 9 | Unitat d’Hospitalització 

Mòdul E Planta 1 | Neurofisiologia i Unidad de Esclerosi Múltiple

Consultes Externes Mòdul 14, Planta 1

 Telèfon 93 260 77 11