Psicologia Clínica

Presentació

El Servei de Psicologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge sorgeix arran de la necessitat creixent, intrahospitalària i interhospitalària, comuna a altres centres estatals i internacionals, de posar en valor l’activitat assistencial, de recerca i docent de la Psicologia Clínica com a disciplina independent dins de la Salut Mental. Cada vegada més i, especialment, des de la pandèmia, s’ha posat de manifest la demanda per part de pacients, professionals i població en general de disposar d’atenció psicològica rigorosa, especialitzada i basada en l’evidència, en diferents camps de salut.

Des d’aquest marc global, les funcions del psicòleg clínic han d’anar molt més enllà de les intervencions en patologies incloses en els manuals diagnòstics dels trastorns mentals, incorporant tasques i responsabilitats en programes de manteniment de la salut, aparició i desenvolupament de malalties, resposta davant de processos crònics, increment d’adherència als tractaments, millora de l’adaptació a les malalties, augment de la qualitat de vida, entrenament en l’autocura i intervenció en les famílies. Des d’aquesta aproximació no tan sols es fa necessària una col·laboració propera i constant amb els diferents serveis mèdics i quirúrgics de l’hospital, sinó també amb els dispositius comunitaris de salut del territori.

Per tant, els objectius del Servei de Psicologia Clínica s’emmarquen dins de cinc eixos principals, entesos des d’una mirada transversal de les funcions de la Psicologia Clínica (Fig. 1).

 1.  Avaluació i intervenció psicològica en pacients psiquiàtrics (addiccions comportamentals, trastorns de la conducta alimentària i trastorn obsessivocompulsiu) i somàtics ingressats (interconsulta/enllaç i UCI), així com en pacients ambulatoris (trasplantament renal, cardiologia, reumatologia, malalties minoritàries, COVID-19 persistent, dol, entre altres).
 2. Avaluació i intervenció psicològica en professionals sanitaris de l’HUB derivats per la Unitat Bàsica de Prevenció.
 3. Coordinació i col·laboració amb dispositius d’Atenció Comunitària (CAP-CSMIJ-CSMA) del territori.
 4. Disseny de programes d’habilitats comunicacionals, intervencions motivacionals, gestió de l’estrès, regulació emocional, maneig de situacions difícils, comunicació verbal i no verbal i comunicació metge-pacient, dirigits a professionals sanitaris (facultatius i infermeria
 5. de serveis mèdics i quirúrgics. Però, alhora, també orientats a les necessitats d’altres col·lectius professionals de l’HUB (administratius, Serveis Generals, etc.).
 6. Disseminació dels programes d’intervenció i dels seus resultats a la societat. Col·laboració activa amb els mitjans de comunicació audiovisual (a través del Servei de Comunicació de l’HUB).

Equip

Adjunta a la Direcció d’Infermeria, Àrea Neurociències i Salut Mental

Director del Programa de Trastorns de la Conducta Alimentària

Directora del Programa d'Addiccions Comportamentals

Activitats

 • Trastorn de joc (joc patològic)
 • Avaluació diagnòstica, terapèutica i devolució dels resultats (3 sessions) 
 • Teràpia cognitivoconductual grupal
 • Teràpia cognitivoconductual individualitzada, si cal
 • Teràpia complementària basada en noves tecnologies (‘serious games’)
 • Atenció a poblacions especials amb problemes de trastorn de joc que, per les seves característiques, requereixin programes específics adaptats (segons gènere, comorbiditat amb trastorn mental greu, comorbiditat amb malaltia de Parkinson)

Altres addiccions comportamentals 

 • Addicció a videojocs, Internet, xarxes socials, etc.
 • Altres addicions comportamentals, com ara: compra compulsiva, addicció al sexe, etc.

 • Avaluació diagnòstica
 • Psicoteràpia individual
 • Psicoteràpia grupal
 • Hospital de Dia
 • Tractament psicofarmacològic
 • Tractament de casos resistents 
 • Seguiments

 • Avaluació diagnòstica 
 • Psicoteràpia individual 
 • Psicoteràpia grupal 
 • Hospital de Dia 
 • Tractament psicofarmacològic 
 • Tractament de casos resistents
 • Seguiments

 • Avaluació diagnòstica
 • Psicoteràpia individual
 • Psicoteràpia grupal 
 • Hospital de Dia
 • Tractament psicofarmacològic
 • Tractament de casos resistents
 • Seguiments

 • Avaluació diagnòstica
 • Psicoteràpia individual
 • Psicoteràpia grupal
 • Hospital de Dia
 • Tractament psicofarmacològic
 • Tractament de casos resistents
 • Seguiments

 • Obesitat mòrbida: avaluació per cirurgia bariàtrica
 • Avaluació de procediments de trasplantaments
 • Avaluació i tractament individual i grupal d’altres problemes emocionals associats a malaltia somàtica

 • Direcció assistencial/científica Unitat Integral de Recuperació per Trastorns de la Conducta Alimentària d’Alta Complexitat i Durada (Aliança Germanes Hospitalàries de Martorell i Hospital Universitari de Bellvitge/ICS).
 • Avaluació i Tractament en Unitat Integral de Recuperació per Trastorns de la Conducta Alimentària d’Alta Complexitat i Durada (Aliança Germanes Hospitalàries de Martorell i Hospital Universitari de Bellvitge/ICS).

Recerca

 • Factors de risc ambientals i genètics en els trastorns alimentaris i en els trastorns addictius.
 • Factors neurocognitius, sensorials-activitat i la seva interacció amb correlats clínics i biològics en situacions extremes de pes i en addiccions comportamentals.
 • Noves tecnologies i estratègies de regulació emocional en addiccions comportamentals i trastorns de la conducta alimentària: eficàcia i correlats cerebrals i neurofisiològics subjacents.
 • Estudis de neuroimatge en obesitat i en trastorns alimentaris relacionats amb estímuls específics i amb emocions.
 • Conducta alimentària i patrons addictius en trastorns de l’alimentació, obesitat i addiccions comportamentals.
 • Identificació de predictors clínics i biomarcadors neuroendocrins i neurocognitius.
 • Desenvolupament i aplicació de les noves tecnologies en trastorns de l’alimentació, obesitat i addiccions comportamentals.
 • Resposta al tractament i predictors clínics-cognitius-biològics en addiccions comportamentals, obesitat i trastorns de la conducta alimentària. 
 • Neurocognició i nutrició. 
 • Salut mental i estabilitat emocional en poblacions vulnerables.
 • Salut mental, avaluació i tractament psicològic en pacients amb patologies somàtiques.

• El Servei de Psicologia Clínica conforma el Grup de Recerca del programa de Neurociències, Psiconeurobiologia dels Trastorns Alimentaris i de les Conductes Addictives, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

• Acreditat per l’Instituto de Salud Carlos III, com Grup CIBEROBN (Centro de Investigación Biomédica En Red en Obesidad y Nutrición) des de 2007.

• Alhora, és Grup Acreditat per la Generalitat de Catalunya per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) (2021 SGR 00824).

• El grup participa i/o lidera xarxes de recerca estatals i internacionals, desenvolupant projectes de convocatòries competitives nacionals i internacionals:

o COST- Action (Hyperchildnet)

o EU Horizon 2020: Prevention and Remediation of Insulin Multimorbidity in Europe (PRIME)

o EU-Horizon Europe: Preventing lifetime obesity by early risk-factor identification, prognosis and intervention (eprObes)

o Programa FORTALECE-ISCIII (2024-2027).

 

Caps del Grup de Recerca

Fernando Fernández Aranda ffernandez@idibell.cat

Susana Jiménez Murcia sjimenez@idibell.cat

Grups de Recerca

Grup de Recerca del programa de Neurociències, Psiconeurobiologia dels Trastorns Alimentaris i de les Conductes Addictives, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Grup CIBEROBN (Centro de Investigación Biomédica En Red en Obesidad y Nutrición) des de 2007

Grup Acreditat per la Generalitat de Catalunya per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) (2021 SGR 00824).

Xarxes de Recerca

COST Action (Hyperchildnet)

Prevention and Remediation of Insulin Multimorbidity in Europe (PRIME/EU Horizon 2020)

Preventing lifetime obesity by early risk-factor identification, prognosis and intervention (eprObes/ EU-Horizon Europe)

Programa FORTALECE-ISCIII (2024-2027).

Gearhardt AN, Bueno NB, DiFeliceantonio AG, Roberto CA, Jiménez-Murcia S, Fernandez-Aranda F. (2023). Social, clinical, and policy implications of ultra-processed food addiction. British Medical Journal (BMJ). 2023 Oct 9;383:e075354. doi: 10.1136/bmj-2023-075354. Erratum in: BMJ. 2023 Nov 14;383:p2679. PMID: 37813420; PMCID: PMC10561019.

Miranda-Olivos R, Baenas I, Steward T, Granero R, Pastor A, Sánchez I, Juaneda-Seguí A, Del Pino-Gutiérrez A, Fernández-Formoso JA, Vilarrasa N, Guerrero-Pérez F, Virgili N, López-Urdiales R, Jiménez-Murcia S, de la Torre R, Soriano-Mas C, Fernández-Aranda F. (2023). Exploring the influence of circulating endocannabinoids and nucleus accumbens functional connectivity on anorexia nervosa severity. Mol Psychiatry., Sep 28. doi: 10.1038/s41380-023-02253-2. Epub ahead of print. PMID: 37759041.

Baenas I, Miranda-Olivos R, Granero R, Solé-Morata N, Sánchez I, Pastor A, Del Pino-Gutiérrez A, Codina E, Tinahones FJ, Fernández-Formoso JA, Vilarrasa N, Guerrero-Pérez F, Lopez-Urdiales R, Virgili N, Soriano-Mas C, Jiménez-Murcia S, de la Torre R, Fernández-Aranda F.(2023). Association of anandamide and 2-arachidonoylglycerol concentrations with clinical features and body mass index in eating disorders and obesity. Eur Psychiatry. May 31;66(1):e49. doi: 10.1192/j.eurpsy.2023.2411. PMID: 37254556; PMCID: PMC10305007.

Uríszar JC, Gaspar-Pérez A, Granero R, Munguía L, Lara-Huallipe ML, Mora-Maltas B, Baenas I, Etxandi M, Gómez-Peña M, Moragas L, Sisquellas C, Fernández-Aranda F, Jiménez-Murcia S. (2023). Are there clinical, psychopathological and therapy outcomes correlates associated with self-exclusion from gambling? J Behav Addict., May 26;12(2):522-534. doi: 10.1556/2006.2023.00018. PMID: 37243745; PMCID: PMC10316157.

Vintró-Alcaraz C, Munguía L, Granero R, Gaspar-Pérez A, Solé-Morata N, Sánchez I, Sánchez-González J, Menchón JM, Jiménez-Murcia S, Fernández-Aranda F. Emotion regulation as a transdiagnostic factor in eating disorders and gambling disorder: Treatment outcome implications. J Behav Addict. 2022 Mar 7;11(1):140-146. doi: 10.1556/2006.2022.00004. PMID: 35254287; PMCID: PMC9109626. Giel KE, Bulik CM, Fernandez-Aranda F, Hay P, Keski-Rahkonen A, Schag K, Schmidt U, Zipfel S. Binge eating disorder. Nat Rev Dis Primers. 2022 Mar 17;8(1):16. doi: 10.1038/s41572-022-00344-y. PMID: 35301358.

 

Docència

 • Psicologia Mèdica del Grau de Medicina (2n curs) - Coordinació
 • Psicologia del Grau de Podologia (1r curs) - Coordinació
 • Psicobiologia del Grau de Ciències Biomèdica (3r curs)
 • Pràcticum del Grau de Psicologia (4t curs)
 • Regulació emocional i habilitats terapèutiques en Medicina - Coordinació (optativa, 2n curs)
 • Regulació emocional i habilitats terapèutiques en Podologia - Coordinació (optativa, 4t curs)

-Pràctiques del Màster Universitari de Psicologia General Sanitària

-Participació en altres màsters: Màster Biomedicina; UB/ Cyberspace, Behavior and e-Therapy; UB-Erasmus/ Màster Psicologia General Sanitària/ Universidad Deusto)

-FORMACIÓ PIR Psicologia Clínica

Tutora docent: Isabel Sánchez Diaz

Programa de formació de 4 anys de durada, acreditació d'un resident per any. L'itinerari formatiu contempla a mode de presentació la rotació per dues de les unitats de més prestigi tant a nivell nacional com internacional com són: la Unitat d'Addiccions Comportamentals, la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i els seus grups de recerca.

Així mateix, el Servei de Psicologia Clínica treballa de manera independent, situada al nivell d'altres especialitats clíniques del nostre hospital, per la qual cosa la formació es veu incrementada per l'estreta col·laboració amb tots els serveis amb la finalitat d'aconseguir les competències troncals de l'especialitat.

El període formatiu es veu enriquit amb rotacions externes en centres de referència amb altres cultures organitzacionals (ICO, H. Sant Pau, H. Sant Joan de Dèu, Benito Menni i Germanes Hospitalàries). Entre el tercer i quart any de formació, el/la resident té la possibilitat de realitzar una rotació lliure de 4 mesos en centres internacionals d'excel·lència. Acollim també a residents de psicologia clínica i psiquiatria d'altres centres nacionals i internacionals interessats a ampliar la seva formació en el nostre servei.

-Altres

Directora Facultativa: Susana Jiménez Murcia

Centri de Serveis Psicològics, Universitat Barcelona

susanajimenez@ub.edu

Professorat

Prof. Fernando Fernández Aranda

Catedràtic, departament Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona

ORCID

f.fernandez@ub.edu

Prof. Susana Jiménez Murcia

Professora Agregada, Departament Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona 

ORCID

susanajimenez@ub.edu

Prof. Mónica Gomez Peña

Profesora Associada, Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona

monica.gomez@ub.edu

Prof. Isabel M Sánchez Diaz

Professora Associada, Departament Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona

isabelmaria.sanchez@ub.edu 

Ubicació

Edifici Antiga Escola Infermeria

c/ Feixa Llarga, s/n 08907 

L’Hospitalet de Llobregat.

Barcelona

Planta -1 i 6

Telèfons: 932 607 227/ 932 607 922

 

Contacte: Psicologia Clinica HUB: psicologiaclinica@bellvitgehospital.cat

GTMS - HUB Joc Patologic: jocpatologic@bellvitgehospital.cat

GTMS - HUB Trastorns Alimentaris: trastornsalimentaris@bellvitgehospital.cat