Taxes vigents

RELACIÓ DE TAXES EN CONCEPTE D'AVALUACIÓ

CEIM HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

 

Assajos clínics amb medicaments – Avaluacions inicials i modificacions substancials:

Segons instruccions de la AEMPS, a partir del 28/06/2023 entra en vigor la taxa única, import nou i únic, per avaluació (AEMPS + CEIm), es pot realitzar el pagament en el portal de la Agencia, amb els següents imports:

- Assaig clínic amb medicaments d’us humà no autoritzat a la UE: 5.741,27 €

- Assaig clínic amb medicaments d’us humà autoritzat a la UE: 3.611,07 €

- Modificació substancial: 1.764,71 €

En aquests casos, el CEIm no emetrà factura, como es venia fent anteriorment.

Necessitaríem rebre el justificant del pagament de la taxa a la Agencia, el model 317, adjuntant-lo amb la documentació enviada a través de la plataforma CTIS o sinó por correu electrònic.

Assajos clínics amb productes sanitaris

Protocol inicial 3.070 €

Modificació substancial 980 €

Estudis observacionals amb medicaments o productes sanitaris

Protocol inicial 1225 €

Modificació substancial 370 €

Altres projectes d’ investigació

Protocol inicial 1225 €

Modificació substancial 370 € 

*Les taxes publicades no contenen IVA (21%). 

*En el cas d’estudis promoguts per investigadors independents SENSE cap tipo de finançament econòmic NO s’aplicaran taxes en concepte d’avaluació.

*En el cas d’estudis promoguts per investigadors independents AMB finançament econòmic privat, s’aplicarà como a norma general les taxes establertes. 

*Per a consultes sobre facturació, contactar amb facturacio@idibell.cat