Estratègia

 L'Hospital Universitari de Bellvitge disposa d'un Pla Estratègic
 per al període 2016-2020 que defineix la missió, visió i valors de la institució, a
més de les línies i objectius estratègics. El Pla Estratègic conté 10 línies estratègiques corporatives i 22 objectius estratègics. Consulteu aquí el mapa estràtegic.

Projectes 2019
estrategia_projectesestrategics_1
Image
Quadres
Implicació en el territori
 • L'Hospital Universitari de Bellvitge, com a membre de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'ICS, desenvolupa amb l'Hospital de Viladecans i la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent, diversos projectes assistencials i organitzatius amb una visió de xarxa integrada i comunitària.
   
 • Especialment importants són els els projectes territorials d’atenció a la cronicitat, atenció al final de vida i insuficiència cardíaca; així com les direccions clíniques del laboratori territorial i de diagnòstic per la imatge.
milloraaccessibilitat_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Millora de l'accessibilitat
 • L’Hospital Universitari de Bellvitge ha fet un important esforç el 2018 per a la millora de l’accessibilitat de les persones als serveis del centre.
 • l’àrea ambulatòria s’ha millorat la gestió de la llista d’espera per a les visites mèdiques i les proves preferents, alhora que s’ha treballat en la virtualització de les consultes.
 • l’àrea quirúrgica, l’obertura de nous quiròfans  de cirurgia major ambulatòria el 2017, el pla de xoc del Departament de Salut i una millor gestió de la demanda i del casos pendents han permès una important reducció de la llista d’espera dels pacients que han d’operar-se al centre. En concret, el 2018  Bellvitge ha reduït un 20% les seves llistes d’espera quirúrgiques, el doble de la mitjana catalana.
 • També ha millorat la gestió dels pacients ingressats a Urgències, s’han obert nous llits per a pacients en estat semi crític i ha augmentat l’oferta de llits individuals per a aïllaments.  
acaluaciodelaqualitat_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Avaluació de la qualitat
 • L'Hospital Universitari de Bellvitge ha objectivat una millora en els indicadors de qualitat relatius a complicacions, hospitalitzacions evitables, reingressos als 30 dies i mortalitat.
 • També ha posat en marxa diferents projectes assistencials:
  • Projecte VIDA (Vigilància i Identificació del Deteriorament Agut). Creació d’un conjunt d’estratègies que milloren el control de l’estat i l’evolució dels pacients i que permeten identificar, més precoçment, possibles complicacions i anticipar la intervenció més adequada en cada cas. Desenvolupament de protocols de cribratge del risc de deteriorament agut consensuats entre els equips infermers i mèdics, que recullen l’actuació professional estratificada segons el nivell de risc de cada pacient.
  • Projecte SEPI ( Seguiment Estructurat Precoç Infermer). Programa assistencial enfocat a reduir reingressos hospitalaris dels pacients inclosos al programa MPOC severs amb valoració exhaustiva i multidimensional dels pacients candidats.  
  • VINCAT. Sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. La seva missió és contribuir a reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada. 
  • Projecte Essecial Preoperatoris HUB. L'Hospital s'ha sumat al projecte Essencial, una iniciativa del Departament de Salut que identifica pràctiques clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. Bellvitge ha fet una revissió de totes les recomanacions del programa i de les recomanacions de la societat Española de Calidad  de tots els serveis mèdic-quirúrgics de l'Hospital i dels Serveis Centrals. 
extensiodelterciarisme_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Extensió del terciarisme
 • L’Hospital Universitari de Bellvitge és un hospital terciari (amb un  conjunt de serveis altament especialitzats i de màxima complexitat). Manté aliances estratègiques amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb els serveis estesos de Cirurgia Toràcica, Neurocirurgia i Angioradiologia.Així s’aconsegueix que els pacients de Tarragona puguin ser atesos al seu hospital de patologies més complexes, evitant desplaçaments, i s’assegura la uniformitat de criteris dels centres, tant en les actuacions diagnòstiques com terapèutiques
 • En l’àmbit  de la innovació,  ha desenvolupat una nova manera de fer gestió clínica, dissenyant aplicacions mòbils per a una millor organització de l’hospital i una millor atenció als pacients i presentant  projectes per ser finançants amb fons europeus com a compra pública d’innovació. 
gestioperprocessos_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Gestió per processos
 • L’Hospital de Bellvitge ha adoptat la gestió per processos, un model que dona el protagonisme als professionals i posa el pacient al centre. És un model que busca millorar l’eficiència i adaptar-se a les necessitats reals de les persones. Els professionals analitzen, fan propostes de millora, re dissenyen, implanten i avaluen allò que s’ha de canviar, guiats i assessorats per la Direcció de Processos, en base a la metodologia Lean i a la filosofia de la millora contínua.  

En l’actualitat hi ha 8 projectes en marxa amb un total de 125 professionals implicats. El processos en què s’està treballant són:

 • Bloc quirúrgic.
 • Fractura de fèmur.
 • Detecció de donants.
 • Gabinets d’endoscòpies.
 • Alta abans de les 12 hores.
 • Alta precoç (escurçament estades mitjanes).
 • Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria.
 • Urgències. 
hubmanitzacio_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Desenvolupament d'iniciatives per a la humanització
 • L’Hospital està duent a terme un projecte per millorar l’experiència assistencial des del punt de vista del pacient, el familiar i el professional.
 • L’objectiu és aconseguir una atenció més personalitzada, empàtica, respectuosa, compassiva i solidària, aspectes fonamentals en una sanitat d’excel·lència. En aquesta línia destaquen iniciatives com:
 • El projecte Relat-hos per convidar a escriure els pacients ingressats.
 • El projecte Música en Vena per humanitzar les estades hospitalàries a través de la música en directe.
 • La voluntat és que siguin els mateixos professionals els que impulsin la humanització de l’hospital i per això s’han posat al seu abast mecanismes per recollir i desenvolupar les seves propostes. 
promocioparticipacio_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Promoció de la participació
 • L’Hospital promou la participació dels professionals en diferents àmbits i escenaris de gestió. Els professionals participen en la proposta i priorització de plans d’acció del pla estratègic; en focus grups per a la millora del clima laboral i en les comissions dels processos selectius. També en el projecte d’humanització de l’hospital, amb propostes derivades de l’observació de les necessitats de pacients i famílies.
hospitaldelconeixement_hub
Image
Procediment Normalitzat de Treball
Hospital del coneixement
 • L’Hospital treballa perquè el coneixement individual que posseeixen els 4 mil professionals passi a formar part del coneixement col·lectiu de la institució. Per aconseguir-ho organitza jornades obertes a tots els professionals que serveixen per a la creació i transmissió del coneixement.

Més informació a l'Agenda HUB