La Unitat de Cardiopaties Familiars de l’HUB és certificada com a Centre d’Excel•lència per la SEC

- Certificacions

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha atorgat el certificat SEC-Excelente a la Unitat de Cardiopaties Familiars de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) en el tractament de les malalties genètiques cardiovasculars. Aquesta unitat està estretament vinculada al grup de recerca BIOHEART en Malalties Cardiovasculars de l’IDIBELL.

Sota el paraigua de malalties cardiovasculars hereditàries s’inclou un ampli grup d’afeccions que tenen en comú el concepte d’heretabilitat. La designació d’unitats acreditades en aquestes alteracions cardíaques per part de la SEC respon a la necessitat d’actualització permanent dels especialistes en cardiologia que els permeti seguir el ritme ràpid de canvi del coneixement d’aquestes malalties, en especial en el que es refereix a les implicacions clíniques de la informació genètica.

Precisament, en els darrers anys s’han publicat en l’àmbit internacional diferents documents de consens i guies clíniques sobre diagnòstic i tractament de les miocardiopaties, síndromes arítmiques i malalties aòrtiques d’origen genètic. En tots ells, s’incideix en la necessitat de fer un estudi exhaustiu de la patologia, que inclou la realització d’estudis genètics i la d’estudiar els familiars dels pacients afectats.

La certificació SEC-Excelente s’aconsegueix gràcies a una auditoria per part de la SEC tenint en compte tots aquests requeriments, que en el cas de la Unitat de Cardiopaties Familiars de l’HUB s’han avaluat com a complerts.

L’objectiu d’aconseguir la certificació de Centre d’Excel·lència s’ha pogut assolir gràcies al treball d’un equip de professionals del Servei de Cardiologia de l’HUB –Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Trasplantament, Unitat d’Arrítmies, Hemodinàmica, Imatge Cardíaca Avançada, Unitat Coronària, Unitat Multidisciplinar d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca Comunitària- i d’altres professionals de serveis col·laboradors -genètica clínica, medicina interna, neurologia, pneumologia, nefrologia, aparell digestiu, infermeria clínica avançada i gestió de base de dades de l’IDIBELL-.

L’impacte de la Unitat de Cardiopaties Familiars de l’HUB

Tots aquells pacients amb malaltia genètica cardiovascular hereditària, amb miocardiopaties complexes de causa no esclarida i no abordable per tècniques convencionals, amb malalties neuromusculars i potencial afectació cardiovascular, així com pacients amb cardiopaties familiars, són candidats a ser valorats a ser valorats a la consulta d’aquesta unitat.

També s’hi atenen els pacients o familiars de pacients amb mort sobtada que es consideri que poden tenir una potencial causa cardiovascular genètica.

L’equip de la Unitat duu a terme l’estudi diagnòstic específic, l’optimització terapèutica i l’estratificació pronòstica de miocardiopaties complexes. També s’educa en relació a les malalties genètiques cardiovasculars als pacients per adequar les activitats quotidianes a la seva malaltia, i es valora la possibilitat de fer estudi i consell genètic.