Els resultats d’una recerca liderada a Bellvitge permetran avançar en la lluita contra la bacterièmia

- Recerca

L’estudi s’ha publicat a la revista Nature Medicine, una de les de major prestigi en l’àmbit de la Medicina, i representa un pas endavant per fer front a un important repte en la salut a escala mundial, amb elevades taxes de fracàs terapèutic i mortalitat 

Aquesta recerca millora el coneixement de la greu infecció per S.aureus, un microorganisme virulent que pot afectar especialment les vàlvules cardíaques i l’aparell osteo-articular, i una de les causes més freqüents de bacterièmia i sèpsia

Estudis experimentals previs indicaven que la fosfomicina millorava el pronòstic de la infecció per S. aureus quan es combinava amb altres antibiòtics. Ara, la nova recerca revela que el tractament combinat amb fosfomicina i cloxacil·lina no millora l'èxit terapèutic, tot i que sí redueix el temps de detecció del microorganisme en els cultius de sang del pacient

19 hospitals universitaris de l’Estat han participat en l’estudi liderat per un equip de recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL en el marc del Centre de Investigacions Biomèdiques en Xarxa de Malalties Infeccioses (CIBERINFEC) de l’Institut de Salut Carlos III

Un grup d'investigadors de 19 hospitals universitaris estatals, sota la direcció dels doctors Miquel Pujol i Jordi Carratalà del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha publicat els resultats d'un assaig clínic que avalua l'eficàcia del tractament combinat amb fosfomicina i cloxacil·lina en pacients amb bacterièmia per Staphylococcus aureus sensible a la meticil·lina (SASM). Aquest estudi, realitzat en col·laboració amb els Serveis de Malalties Infeccioses, Farmàcia, Microbiologia i la Unitat d'Assajos Clínics de l'HUB, ha estat publicat a la revista Nature Medicine.

La bacterièmia per SASM representa un important repte en la salut a escala mundial, amb elevades taxes de fracàs terapèutic i mortalitat. Amb l'ús estàndard de la cloxacil·lina com a monoteràpia, existeix un creixent interès per trobar noves estratègies de tractament per millorar els resultats. Malgrat alguns indicis prometedors de sinergia entre la fosfomicina i la cloxacil·lina en estudis in vitro, en models animals i en observacions clíniques, l'eficàcia de l'ús combinat d'aquests antibiòtics no havia estat avaluada en un assaig clínic aleatoritzat fins ara.

L'assaig clínic, liderat per l'HUB-IDIBELL, ha arribat a la conclusió que el tractament combinat amb fosfomicina i cloxacil·lina no millora de manera significativa l'èxit terapèutic en pacients hospitalitzats amb bacterièmia per SASM, en comparació amb el tractament amb cloxacil·lina com a monoteràpia. La taxa de mortalitat global i els esdeveniments adversos greus van ser similars en els dos grups de tractament, amb l'excepció de la persistència de la bacterièmia al tercer dia, que va ser menys freqüent en el grup que va rebre el tractament combinat.

A pesar d'aquesta troballa, l'important problema de la bacterièmia per SASM persisteix, i es necessiten més assaigs clínics per explorar noves estratègies de tractament que puguin millorar el pronòstic dels pacients. “Idealment, aquests assaigs haurien de ser dissenyats tenint en compte la diversitat intrínseca de la infecció i més personalitzats, incloent un seguiment a llarg termini”, segons indiquen els doctors Pujol i Carratalà, líders de l’estudi.

L’equip de recerca també va observar que, en pacients que van rebre fosfomicina, la presència de S.aureus en la sang va disminuir més ràpidament. Això podria ser rellevant per reduir les complicacions i la mortalitat associades a aquesta infecció.

Un bacteri comú en la població sana

El Staphylococcus aureus, conegut com a S.aureus, és una de les causes més comunes de bacterièmia i sèpsia, tant en pacients de la comunitat com en els hospitalitzats. De fet, és un bacteri que està present habitualment en la pell en el 30-50% de la població sana. Per aquest motiu, no sempre les infeccions estan adquirides en l’àmbit assistencial i poden ser també d’adquisició en la comunitat.

En l’àmbit assistencial, quan és necessari alterar les barreres defensives del cos, per exemple durant un procediment quirúrgic o per la inserció d’un catèter vascular, S.aureus troba una porta d’accés “ideal” per produir infeccions que poden comportar infecció del torrent sanguini i sèpsia greu. Per aquest motiu, els professionals d’infermeria i mèdics que efectuen procediments invasius per al pacient, coneixen i apliquen les mesures de prevenció adequades. No obstant això, aquests procediments es fan en l’actualitat amb major freqüència en una població d’edat avançada, més susceptible de patir infeccions com a contrapartida d’una major longevitat.

Aquest bacteri, amb la seva virulència, pot causar infeccions greus, incloent la infecció de les vàlvules cardíaques i les articulacions. Les infeccions per S.aureus s'associen amb una alta taxa de mortalitat, que pot oscil·lar entre el 15% i el 30%, fins i tot amb el tractament estàndard amb cloxacil·lina.

Un milió de morts anuals al món cada any

La resistència als antibiòtics és una amenaça creixent per a la salut pública, i la recerca continua sent essencial per abordar aquesta problemàtica i garantir un tractament efectiu per a les infeccions bacterianes. El programa VINCat, creat a Catalunya l'any 2007 pel Servei Català de la Salut, és un exemple de l'abordatge d'aquesta problemàtica i té com a objectiu la prevenció de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària, entre elles les produïdes per S.aureus, i la vigilància de l'ús d'antibiòtics.

Article de referència

Grillo S, Pujol M, Miró JM, et al. Cloxacillin plus fosfomycin versus cloxacillin alone for methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteremia: a randomized trial. Nature Medicine (2023).