El Dr. Josep Comín, coautor de sengles publicacions a Nature Medicine i JACC sobre un nou fàrmac contra la insuficiència cardíaca

-

El grup internacional de científics que han descobert els amplis beneficis de la dapagliflozina en el tractament de la insuficiència cardíaca, entre els quals hi ha el Dr. Josep Comín, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Bellvitge i del Grup de Recerca BIO-Heart en Malalties Cardiovasculars de l’IDIBELL, ha publicat nous resultats desglossats d’aquesta investigació a les importants revistes científiques Nature Medicine i Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Aquestes dues noves publicacions exposen els resultats obtinguts en subgrups específics de pacients de l’assaig DELIVER, les conclusions globals del qual es van presentar mundialment el passat mes d’agost al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia a Barcelona i a la revista The New England Journal of Medicine.

A Nature Medicine, el grup ha publicat aquest desembre l’article Dapagliflozin in heart failure with improved ejection fraction: a prespecified analysis of the DELIVER trial. En aquesta publicació, es fa una anàlisi específica dels efectes de la dapagliflozina en els pacients en què la fracció d’ejecció (el percentatge de sang que el ventricle esquerre bombeja amb cada contracció) ha millorat gràcies als efectes de l’acció terapèutica. Els resultats conclouen que, en aquest grup de pacients, el fàrmac redueix les morts i els episodis d’empitjorament de la malaltia en una mesura semblant a la resta de pacients.

Per la seva banda, la publicació a Journal of the American College of Cardiology titulada Effect of Dapagliflozin on Health Status in Patients With Preserved or Mildly Recuded Ejection Fraction reflecteix els efectes del fàrmac en els pacients en què la fracció d’ejecció s’ha mantingut o s’ha reduït lleument. Segons les conclusions, els beneficis clínics de la dapagli-flozina en aquest grup de pacients són especialment destacats en aquells que presenten un major deteriorament dels símptomes inicials.

Les conclusions generals de l’assaig DELIVER suposaran previsiblement un canvi en les recomanacions del tractament de la insuficiència cardíaca, per tal de reforçar l’ús de la dapagliflozina de forma més precoç en els pacients. Des de l’Hospital de Bellvitge i el Grup BIO-Heart de l’IDIBELL, sota la direcció del Dr. Comín, s’han coordinat els més de 300 pacients de tot l'estat que han participat en l'estudi, d’un total de més de 6.200 arreu del món.