La dilatació endoscòpica amb baló es més efectiva en les estenosis de la malaltia de Crohn