Presentació

presentacio mir_hub

L'Hospital Universitari de Bellvitge té una llarga trajectòria docent en Formació Sanitària Especialitzada (FSE). Des de la seva inauguració, l'any 1972, es va integrar en el programa d’FSE, on es van introduir, progressivament, les diferents especialitats que conformen l'Hospital.

El nostre Hospital té 42 especialitats amb acreditació docent, en les quals s'integren actualment 334 facultatius residents provinents de medicina, farmàcia, psicologia, biologia, física i infermeria. També acull la formació de 80 facultatius residents de Medicina Familiar i  comunitària de la Unitat docent de Costa de Ponent.

Cal destacar el gran nombre de residents d'altres centres, més de 190 a l’any, tant de centres espanyols com estrangers, que vénen a fer estades formatives. 

La Unitat Docent de Salut Mental acull infermers de formació especialitzada d’Infermeria, des de l’any 2011. D’altra banda, els residents d’infermeria de l’especialitat de Salut Familiar i Comunitària realitzen rotacions, per les diferents àrees de l’Hospital així com guàrdies. 

Accés a les Places de Formació: 

El sistema de selecció consisteix en una proba de caràcter estatal en la que els aspirants rebran una puntuació total individual obtinguda, de la suma de la que obtinguin en la pràctica d’una proba de contestacions múltiples i de la valoració dels mèrits acadèmics. L’adjudicació de les places es fa seguint l’ordre de major a menor puntuació total, individual de cada aspirant. 

Consulta la informació actualitzada en el web del Ministeri

Característiques dels llocs de Formació:

La formació sanitària especialitzada es desenvolupa en Centres i Unitats docents especialment acreditades, en funció dels requisits d’acreditació establerts pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
L’acreditació del Centre i de les Unitats la sol·licita la entitat titular dels mateix, justificant que reuneix els requisits als que es feia referència anteriorment. 
Periòdicament, els Centres acreditats son sotmesos a un procés d’auditoria docent per avaluar la qualitat formativa. 

Cada any s’elabora l’oferta de places per començar els programes de formació d’acord amb la capacitat docent acreditada, les disponibilitats pressupostaries i les necessitats socials.