Drets i Deures de la Ciutadania

Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Carta aprovada amb caràcter de document programàtic pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. (25/08/2015):

Tenim dret a rebre una atenció sanitària equitativa,sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós. Tenim el deure de respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari. De conformitat amb el Codi Penal, les agressions contra els treballadors de l’àmbit sanitari es poden considerar delicte d’atemptat sempre que es realitzin en l’exercici de les seves funcions o amb ocasió d’aquestes.

Tenim dret a disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva. Tenim el deure de contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

Tenim dret a accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, a obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.

Tenim el deure d’utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.

Tenim dret a disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura i a rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa. 

Tenim el deure de facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

Tenim dret a preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

Tenim el deure de respectar la intimitat i la confidecialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

Tenim dret a rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials. 

Tenim el deure de facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.

Tenim dret a disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.

Tenim el deure de corresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

Tenim dret a la confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

Tenim dret a participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.

Tenim dret a expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.

Tenim el deure de conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: