Descriuen els canvis en els serotips de 'Streptococcus pneumoniae' causants de pneumònia després de la introducció de la vacuna conjugada PCV13

-

Un treball liderat per la Dra. Carmen Ardanuy, investigadora del CIBERes i del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, descriu els canvis en la freqüència de serotips i sensibilitat antibiòtica dels pneumococs causants de pneumònia a l'adult (2011-2019).

El pneumococ (S. pneumoniae) és el principal responsable d'infeccions greus com la pneumònia i la meningitis així com altres de menys severes com l'otitis mitjana. Les vacunes conjugades pneumocòciques (PCV) han canviat l'epidemiologia d'aquestes malalties. A Espanya es va introduir la primera PCV el 2001 (PCV7) que es va substituir per la PCV13 l'any 2010. Aquesta darrera vacuna es va incloure al calendari vacunal pediàtric el 2016 aconseguint altes taxes de vacunació (>95%). La introducció de les PCVs ha causat una disminució de les malalties invasives causades per S. pneumoniae però hi ha poques dades sobre el seu impacte a la pneumònia bacterièmica i no bacterièmica a l'adult.

En aquest treball, liderat per la Dra. Ardanuy, investigadora del CIBERes i del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, es descriuen els canvis en la freqüència de serotips i sensibilitat antibiòtica dels pneumococs causants de pneumònia a l'adult (2011-2019 ). La importància d'aquest treball rau en la comparació dels serotips involucrats tant en patologia invasiva com no invasiva, i també en els serotips associats als diferents grups d'edat. A l'estudi es descriu com el serotip 3 (inclòs a la PCV13) és el més freqüent tant en pneumònia bacterièmica com en no bacterièmica.
 
Aquestes dades concorden amb altres treballs publicats que descriuen una baixa eficàcia de la PCV13 en la prevenció de la colonització i infecció causada per pneumococs amb serotip 3. El segon serotip més freqüentment trobat va ser el serotip 8, no inclòs a les vacunes conjugades actuals, i especialment associat a pneumònia bacterièmica ia adults joves, menors de 65 anys. Això subratlla l'alta capacitat invasiva d'aquest serotip i la importància de la futura PCV20, que inclourà el serotip 8, per intentar disminuir-ne la prevalença. Quant a les pneumònies no bacterièmiques, la dada més cridanera és l'elevada proporció de ceps amb serotip 11A, un serotip associat a resistència a betalactàmics, cosa que pot tenir impacte en el tractament empíric oral de la pneumònia. Igual que el serotip 8, el serotip 11A s'inclourà a la futura PCV20, cosa que pot ajudar a reduir la seva incidència.

Els canvis observats en aquest estudi posen de manifest la necessitat d'una vigilància contínua de l'epidemiologia de les malalties pneumocòciques malgrat els avenços en les estratègies de vacunació. El treball ha estat publicat recentment a la revista Microorganisms i ha estat possible gràcies a la col·laboració amb investigadors del Servei de Malalties Infeccioses de l'HUB, el Centre Nacional de Microbiologia (CNM-Madrid) i dos grups CIBERs.

Referència de l'article científic:
Fernández-Delgado L, Càmara J, González-Díaz A, Grau I, Shoji H, Tubau F, Martí S, Domínguez MÁ, Carratalà J, Yuste J, Ardanuy C. Serotypes in Adult Pneumococcal Pneumonia in Spain in the Era of Conjugate . Microorganismes. 2021; 9(11):2245. https://doi.org/10.3390/microorganisms9112245