Estades formatives

estadesformatives_hub

Les estades formatives d’estrangers es realitzen en unitats docents acreditades per a la formació d’especialistes i no es poden prendre en consideració per obtenir el títol espanyol d’especialista o per homologar títols estrangers amb aquest títol espanyol.

Durant les estades formatives no hi pot haver cap vinculació laboral amb el centre sanitari. Són temporals per un termini màxim de sis mesos, prorrogables excepcionalment per altres sis mesos addicionals, mitjançant autorització expressa i fonamentada amb causes degudament justificades per la comissió de docència del centre sanitari on s’efectua.

No es pot autoritzar una nova estada a la mateixa persona fins transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’estada anterior.

S’ha de garantir, amb caràcter previ a l’iniciï de l’estada formativa, que la persona interessada té assegurada l’assistència sanitària i els riscos derivats de la responsabilitat civil en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats que porti a terme.

Si esteu interessats en fer una estada, es necessari enviar un e-mail a la Comissió de docència.