Eventració-hèrnia: recomanacions prèvies a la intervenció

Una eventració és un defecte de la paret abdominal que apareix sobre una zona operada prèviament, a través de la qual sobresurten vísceres abdominals cobertes per la pell. Una hèrnia és un defecte que sorgeix a un àrea que no ha estat operada anteriorment.

CONSULTA TOTS ELS DETALLS A EL MEU QUIRÒFAN

Una eventració és un defecte de la paret abdominal que apareix sobre una zona operada prèviament, a través de la qual sobresurten vísceres abdominals cobertes per la pell. Una hèrnia és un defecte que sorgeix a un àrea que no ha estat operada anteriorment. L’única manera eficaç de reparar aquests defectes és mitjançant una intervenció quirúrgica, amb la intenció d’evitar el seu augment progressiu, millorar les molèsties abdominals (dolor, dificultat del trànsit digestiu, inflor), prevenir futures complicacions (algunes potencialment molt greus), recuperar la capacitat funcional i aconseguir una millora estètica.

Imagen
hernia abdominal

Durant la seva visita a Consultes Externes de Cirurgia General (edifici de Consultes Externes), el nostre equip valorarà la seva eventració/hèrnia, sospesarà amb vostè els riscos/beneficis d’una intervenció quirúrgica i decidirà el tipus d’operació més adequada en el seu cas particular.

Valorarem el seus antecedents mèdics (malalties de cor, pulmó o ronyó, tabaquisme, obesitat, diabetis, immunodepressió, al·lèrgies, etc.), el risc quirúrgic i la medicació que vostè pren, i es sol·licitaran totes les proves preoperatòries necessàries (TC, ecografia, etc.) segons el seu cas.

És possible que després de la valoració completa del seu cas calgui algun tipus de preparació preoperatòria: pèrdua de pes i/o valoració per part d´Endocrinologia/Dietètica o Cirurgia Bariàtrica, control dels nivells de sucre, deshabituació tabàquica, injecció intramuscular de toxina botulínica, fisioteràpia respitaròria, valoració cardiològica/pneumològica, pneumoperitoneu progressiu preoperatori, etc).

Finalment, després d’aclarir qualsevol dubte que vostè ens plantegi, demanarem la seva signatura del document de consentiment informat (i el seu permís explícit per a l’obtenció d’imatges i inclusió a la nostra base de dades -protegida i confidencial- amb finalitats científiques).

D’aquesta forma, queda inclòs a la nostra llista d’espera quirúrgica.

Posteriorment, a la consulta preoperatòria amb l’anestesiòleg, se l’informarà sobre el tipus d’anestèsia més adequat en el seu cas i la necessitat de suspendre alguna medicació abans de la intervenció (antiagregants, anticoagulants, etc.).

Durant tot el seu ingrés (període pre, intra i postoperatori) serà atès per un equip mèdic i d’infermeria especialitzat en aquest tipus d’intervencions.

L’operació (“eventroplastia/hernioplàstia”) consisteix a tancar/reparar el defecte i reforçar la paret abdominal, mitjançant la col·locació d’una (o diverses) pròtesi sintètica (malla) i/o mobilitzant els músculs de la paret abdominal. Hi ha la possibilitat que durant la cirurgia calgui realitzar modificacions del procediment inicialment previst, en funció de les troballes a quiròfan, per a proporcionar-li el tractament més adequat.

La intervenció requereix anestèsia general i ingrés hospitalari durant diversos dies. La durada de l’operació pot ser molt variable, entre 1 i 4 hores, en funció de la complexitat i les troballes intraoperatòries. Recordeu que sol existir un temps de demora entre la seva arribada a l’àrea de Quiròfans (on serà rebut pel seu cirurgià/ana, anestesiòleg/a i infermeria) i l’inici de la intervenció.

Habitualment es col·loquen un o diversos drenatges al finalitzar la operació, que seran retirats progressivament al llarg dels següents dies/setmanes, i és freqüent que la seva ferida estigui coberta durant 7 dies amb un apòsit especial, que afavoreix la cicatrització. També és possible que precisi l’administració de sang, ferro intravenós i/o hemoderivats abans o després de l’operació. De vegades, vostè necessitarà una sonda nasogàstrica i / o sonda urinària durant les primeres 24-48 hores postoperatòries.

Imagen
malla paret abdominal

Durant el període postoperatori inicial, rebrà analgèsia intravenosa i/o subcutània a dosis regulars, amb possibilitat de “dosi de rescat” en cas necessari. En alguns casos, el seu equip mèdic aplicarà algunes tècniques especials per millorar el control del dolor. El nostre objectiu és aconseguir el màxim confort possible per a vostè. Li preguem que contacti amb el personal d’infermeria en cas que consideri insuficient l’analgèsia rebuda.

Malgrat una adequada elecció de la tècnica i la correcta realització, poden presentar-se efectes indesitjables o complicacions, tant comuns a tota intervenció (i que poden afectar qualsevol òrgan) com altres específics del procediment. Poden agrupar-se en:

Riscos poc greus i freqüents: infecció, sagnat/hematoma, dehiscència de la ferida, acumulació de líquid sota la pell (seroma), dolor/molèsties prolongats a la zona de la ferida o a l’abdomen, febre, sensació de “bony” a la ferida, etc.

Riscos greus i poc freqüents: infecció greu, descompensació cardiorespiratòria, fístula intestinal, tromboembolisme, evisceració, etc.

Aquestes complicacions habitualment es resolen amb tractament mèdic (medicaments, sèrums, etc.), reobrint la ferida, col·locant drenatges, i/o teràpies de pressió negativa, etc., però poden arribar a requerir una reintervenció urgent o altres procediments invasius (segons el cas) que inclouen un risc de mortalitat.

L’hospital disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per a intentar solucionar totes aquestes complicacions.

El període d’ingrés hospitalari resulta variable (entre 1 i 7 dies). Sempre que sigui possible, intentarem que la seva estada sigui reduïda (“curta estada”, entre 1 i 2 nits); en ocasions podria ser necessari perllongar el seu ingrés durant més dies, en funció de la complexitat de la intervenció, les seves malalties prèvies o l’aparició d’efectes indesitjables.

Durant el període postoperatori, la seva dieta serà incrementada progressivament (dieta líquida, dieta semilíquida, dieta de fàcil digestió i dieta normal). En cas necessari, es realitzaran exercicis de fisioteràpia respiratòria per accelerar la seva recuperació i evitar complicacions.

De cara a l’alta, l’equip d’Infermeria li explicarà com realitzar les cures diàries de la seva ferida i dels drenatges (sol ser necessari mantenir un drenatge uns dies/setmanes després de rebre l’alta), així com la forma d’administrar la injecció diària d’heparina subcutània en cas necessari (durant 2-4 setmanes).

El dia de l’alta se li lliurarà un informe d’alta mèdica detallat, amb les recomanacions pertinents sobre el maneig de la seva ferida, la medicació que precisarà prendre durant les següents setmanes i la data i hora de la seva visita de control a Consultes Externes d’Infermeria i a Cirurgia General (amb el mateix equip mèdic); així mateix, li lliurarem les corresponents receptes mèdiques. El/s drenatge/s seran retirats a Consultes Externes, en funció del dèbit diari, en el moment adequat.

El temps previst per a la seva recuperació postoperatòria (reprendre les seves activitats quotidianes, laborals, domèstiques, conduir, etc.) oscil·larà entre 2 i 4 setmanes, en funció de la mida de la seva eventració, de la complexitat de la intervenció, de les seves malalties prèvies o de l’aparició de complicacions.

Durant el primer mes després de la intervenció recomanem utilitzar diàriament una faixa abdominal, evitar esforços físics o activitats esportives i abstenir-se de fumar.

Servei de Cirurgia General i Digestiva. Unitat de Paret Abdominal:

  • Dr. Zoilo Madrazo González
  • Dr. Jaime López Borao
  • Dra. Marta Alberich Prats

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: