Forma't amb nosaltres

Estem vinculats a la Facultat de Medicina i Ciències de la SalutCampus Bellvitge, de la Universitat de Barcelona.

Som un hospital docent i això ens permet:                                         

 • Dinamitzar l’hospital
 • Afavorir la millora contínua de la qualitat assistencial
 • Impulsar la recerca i la innovació
graus_hub
Image
Qué fem
GRAUS. Ensenyaments de Graus en Ciències de la salut

Descobreix  l’oferta dels graus en que col·laborem:

Ensenyaments la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona

 • Ciències mèdiques bàsiques (Medicina molecular)
 • Infermeria
 • Medicina
 • Odontologia
 • Podologia

 

Ensenyaments d’altres universitats

Infermeria Nutrició i dietètica
Teràpia ocupacional
Treball social 
Fisioteràpia

doctorat_hub
Image
Qué fem
DOCTORAT, MÀSTER I POSTGRAUS. Ensenyaments de postgraus

Descobreix els diferents programes de màster i postgrau en que participem:

ciclesformatius_hub
Image
Qué fem
Cicles formatius de la branca sanitària

A l’hospital oferim col·laboració docent en: 

 • Tècnic de cures auxiliars d’infermeria
 • Tècnic de farmàcia
 • Tècnic de documentació sanitària
 • Tècnic de laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic d’anatomia patològica
 • Tècnic d’imatge per al diagnòstic
 • FP en Administració i finances

 

estadesformatives_hub
Image
Qué fem
Estades formatives
 • Les estades formatives estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol o estrangers que estan treballant a centres sanitaris espanyols. L’objectiu és que aquestes persones puguin conèixer, en un període de temps limitat, el funcionament d’un procés, unitat o servei de l’Hospital i adquirir, incrementar o millorar determinades habilitats. Son considerades activitats de formació i reciclatge professional.
 • Les estades formatives d’estrangers es realitzen en unitats docents acreditades per a la formació d’especialistes i no es poden prendre en consideració per obtenir el títol espanyol d’especialista o per homologar títols estrangers amb aquest títol espanyol.
 • Durant les estades formatives no hi pot haver cap vinculació laboral amb el centre sanitari. Son temporals per un termini màxim de sis mesos, prorrogables excepcionalment per altres sis mesos addicionals, mitjançant autorització expressa i fonamentada amb causes degudament justificades per la comissió de docència del centre sanitari on s’efectua.
 • No es pot autoritzar una nova estada a la mateixa persona fins transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’estada anterior.
 • S’ha de garantir, amb caràcter previ a l’iniciï de l’estada formativa, que la persona interessada té assegurada l’assistència sanitària i els riscos derivats de la responsabilitat civil en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats que porti a terme.
 • Si esteu interessats en fer una estada, es necessari enviar un e-mail a la Comissió de docència.