Nous residents

nouosresidents_hub

Des d'aquesta pàgina et pots informar dels tràmits administratius necessaris per poder començar la teva residència a Hospital de Bellvitge.

Tràmits administratius per a la incorporació 2020: des de l’adjudicació de la plaça fins el 10 de setembre de 2020, com a màxim, hauràs de realitzar tots els tràmits per iniciar la teva formació.

Departaments on hauràs de lliurar els documents, per correu electrònic o presencial:

• Comissió de Docència (on-line): nousresidents@bellvitgehospital.cat

• Direcció de Recursos Humans. Unitat de Gestió de Personal: telèfon 93 260 75 71 i correu electrònic amarin@bellvitgehospital.cat

• Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, Edifici Jardí: On et donaran cita, per a que et facin la revisió mèdica, obligatòria per a la incorporació

Documents que hauràs d’enviar per correu electrònic a la Comissió de Docència: nousresidents@bellvitgehospital.cat

• Cal omplir el formulari que trobareu en aquesta adreça https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqvgK2EVsJRkn6sS3H9KejyozFj0GjPqGiOgasHCYYcbQPA/viewform?usp=sf_link

• DNI/NIE

• Fotografia mida carnet

• Fotocopia compulsada del títol acadèmic que correspongui a l’especialitat

• Fotocopia compulsada de l’homologació, per a estrangers

• Papereta de l’adjudicació de la plaça, signada

• Document de col·legiació

• Certificat negatiu per a delictes de naturalesa sexual

• En cas de renúncia a una plaça, en convocatòries anteriors, enviar el documents emès pel centre de la renúncia

Documents per formalitzar el contracte (Recursos Humans, planta 18): caldrà trucar o enviar un correu abans. A l’assumpte s’ha d’especificar R1/2020

• Fotocopia del DNI/NIE

• Document on consti el número d’afiliació a la Seguretat Social (titular)

• Fotocopia compulsada del títol acadèmic, que correspongui a l’especialitat

• Fotocopia de la papereta de l’adjudicació de la plaça, signada

• Fotocopia del document de col·legiació

• Dades bancaries, adjuntar fotocopia del document que els acrediti

• Declaració de circumstàncies familiars (en cas de tenir fills o cònjuge que no treballi, incloure fotocopia del llibre de família)

• Certificat negatiu per a delictes de naturalesa sexual

• Per a facultatius o facultatives estrangers, afegir:

o Títol d’homologació o NIE o Permís de residència / estada per estudis o Certificat de penals del país d’origen

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

Abans de signar el contracte és imprescindible que et facis la revisió mèdica. Per a ferla, cal demanar cita prèvia, el més aviat possible, a la secretaria de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, número telèfon 932607447, de 8 a 15h. o per correu electrònic ubp@bellvitgehospital.cat especificant en "l’assumpte": VISITA MÈDICA RESIDENT R1. A la sol•licitud electrònica s’ha d’incloure el número de telèfon mòbil de contacte. El dia de la revisió mèdica, hauràs d’estar en dejú i portar carnet de vacunació (Important! haurà de tramitar la Tarja Sanitària Individual (TSI) Generalitat de Catalunya.

Informació General

• El dia 21 de setembre de 2020 es farà l’acte de benvinguda i s’iniciarà la formació presencial i on line

• El dia 28 de setembre de 2020 es començarà l’activitat als serveis