Nous residents

nouosresidents_hub

Informació general i tràmits obligatoris abans de la incorporació

Caldrà presentar-se a la secretaria de la Comissió de Docència (CD) i al Servei corresponent. Primer, hauran de portar tots els impresos sol·licitats a la secretaria de la CD i després al Servei de Personal.
 

Període establert per lliurar tots els documents i preparar el contracte: del 6 al 10 de maig del 2019. 

Documentació que cal presentar

Termini per prendre possessió per a la incorporació: dies 27 i 28 de maig de 2019, ambdós inclosos.

Incorporació a l’Hospital Universitari de Bellvitge

El 27 de maig de 2019, a les 8.30 hores, es realitzarà a la sala d’Actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge, el tradicional acte de benvinguda per als facultatius residents que us incorporeu aquets any 2019.
Seguidament s’iniciarà el Curs d’Urgències Medicoquirúrgiques (és obligatòria l’assistència).

Com a complement a aquest curs hi haurà unes sessions sobre: 

  • “Xarxa, e-mail i SAP” 
  • Seguretat 
  • Bioètica 
  • Reanimació Cardio-respiratòria (RCP) bàsica i avançada 
  • Tallers d’habilitats clíniques

Es lliurarà el programa de rotacions per al curs 2019-2020.

La incorporació als diferents serveis es realitzarà quan hagi finalitzat el curs.

Les guàrdies s’iniciaran a partir del pròxim mes de juny.

Formalització del contracte laboral

A partir del 27 de maig, us informarem del dia que heu de formalitzar el contracte.

Haureu de superar la revisió mèdica, que és obligatòria. (Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, mòdul Jardí).
SOU Brut 15756,02 €/any
SOU Brut 1125,43 €/mensual
PREU HORA GUÀRDIA Brut 12,28 € (L.-V.) y 13,87 € (S - D.)
 

Informació per als ciutadans estrangers

Als ciutadans estrangers de països no comunitaris que estiguin pendents de tramitació dels seus documents de regularització d’estada a Espanya i per tant, no els sigui possible la seva incorporació immediata a la plaça, la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios autoritzarà excepcionalment la demora de la firma del contracte.
Aquestes pròrrogues han de ser necessariament sol·licitades pel Centre en el termini d’incorporació (27 i 28 de maig) sempre que en el termini (o amb anterioritat al mateix), els interessats hagin manifestat la seva voluntat d’incorporar-se a la plaça, be personalment, be mitjançant representant autoritzat, be mitjançant escrit personal dirigit a la Comissió de Docència.
Aquesta pròrroga tindrà una durada de tres mesos, es podrà prorrogar en els casos en els que es justifiqui que subsisteix la circumstància d’origen a la pròrroga original.
Aquesta nova pròrroga l’haurà de sol·licitar l’interessat abans que finalitzi el termini inicial de tres mesos, acompanyant la documentació que acrediti la circumstancia per la que se sol·licita.


Sol·licitud de pròrroga d’incorporació 
Tal com estableix la pròpia convocatòria, si no es pot incorporar en el termini establert, haurà de sol·licitar una pròrroga d’incorporació, abans que finalitzi el termini, acompanyant la documentació que acrediti la circumstància per la que es sol·licita: Pròrroga incorporació