Normatives

normatives_hub

Comissió de docència, Residents i Tutors

Legislació al respecte:

 • Ordre del 22 de juny de 1995 per la qual es regulen les comissions de docència i els sistemes d'avaluació de la formació de metges i de farmacèutics especialistes. (BOE núm.155, divendres 30 juny 1995)
 • Real Decret 127/1984, d'11 de gener, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l'obtenció del títol de metge especialista. (BOE núm. 26, 31 de gener 1984)
 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en màteria de funció pública.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 298, dimarts 14 desembre 1999)
 • LEY 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en materia d’informació i documentació clínica. (BOE núm. 274, divendres 15 novembre 2002)
 • Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. (BOE núm. 301, dimecres 17 desembre 2003)
 • La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut. (BOE núm.301, dimecres 17 de desembre 2003)
 • Real Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.
 • Real Decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en ciències de la salut. (BOE núm. 240, dissabte 7 octubre 2006)
 • Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17, dissabte 19 gener 2008)
 • Real Decret 183/2008, de 8 de febrer, per el cual es determinen i clasifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. (BOE núm. 45, dijous 21 febrer 2008)
 • Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. (DOGC núm. 6919, 23 de juliol 2015)
 • Resolució, de 21 de març de 2018, de la Direcció General d’Ordenació Professional, per a qual s’aproven les directrius bàsiques que han de tenir els documents acreditatius de les avaluacions dels especialistes en formació. (BOE núm. 95, dijous 18 d’abril 2018)