Cirugía Torácica

Presentación

El Servicio de Cirugía Torácica es un Servicio Jerarquizado y Extendido entre los hospitales universitarios de Bellvitge (HUB) y Juan XXIII (HUJ23) que engloba la población de las Áreas Metropolitana Sur y de la provincia de Tarragona con una cuota de 2.300.000 habitantes.

Está integrado por especialistas dedicados el tratamiento quirúrgico de las enfermedades torácicas (pared torácica, pulmón, pleura, mediastino), también del cuello (glándula tiroides y timus, tráquea) y de las regiones de frontera. También ofrece asistencia quirúrgica urgente, dentro del Servicio de Urgencias, a los pacientes de las Áreas asignadas.

Es un servicio de especial referencia en el tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón, metástasis pulmonares, mesotelioma pleural, cirugía de la tráquea, de los tumores de mediastino, de las malformaciones de la pared torácica (pectus excavatum y carinatum), cirugía toracoscópica avanzada y de órganos intra torácicos. La actividad asistencial se lleva a cabo en los hospitales HUB y HDiR del Hospitalet, y en HUJ23 de Tarragona. Globalmente, la media anual es de: 2350 visitas ambulatorias, 885 ingresos hospitalarios y 750 intervenciones quirúrgicas. 

Aspectos relevantes

 • Exploracions Instrumentals: 
 • Toracoscòpia diagnòstica i terapèutica
  Mediastinoscòpia
  Mediastinotomia Paraesternal
  Biòpsia pre escalènica de Daniel’s

 • Cirurgia del Coll sobre:
 • Glàndula Tiroides
  Tràquea (procediment que es realitzarà exclusivament en el HUB)

 •  Cirurgia de Paret toràcica:
 • Pectus excavatum / carinatum
  Síndrome cost clavicular (resecció de la 1a costella)
  Tumors de paret i diafragma
  Patologia vertebral (en col•laboració amb NCR, COT)

 • Cirurgia de la Pleura:
 • Pneumotòrax
  Vessament pleural / empiema
  Metàstasi 
  Mesotelioma (procediment menor diagnòstic/terapèutic)

 • Cirurgia de Pulmó:
 • Cirurgia Oncològica
  Cirurgia Oncològica avançada 
  Càncer de pulmó
  Metàstasis Pulmonars 
  Mesotelioma Pleural: pleurectomia, pleuroneumonectomia
  Cirurgia de la TBC
  Cirurgia de Pulmó en general

 • Cirurgia del Mediastino:
 • Inflamacions / infeccions
  Tumors
  Timectomia per Miastènia greu 

 • Cirurgia Vídeo toracoscòpica:
 • Biòpsia Pulmonar Endoscòpica
  (V.A.T.S.)
  Cirurgia Robòtica
  Simpaticolisis Toràcica Superior
  Timectomia endoscòpica
  Escissió de Nòduls intra toràcics
  Pericardiectomia

 • Traumatisme Toràcic:
 • Osteosíntesis esternal, costal
  Cirurgia d'urgències i de complicacions dels malalts crítics

 • Cirurgia Mínimament Invasiva en:
 • Resecció Pulmonar Major
  Nòdul Pulmonar Solitari
  Emfisema Pulmonar: reducció de volum.

 • Enfisema Pulmonar: reducción de volumen

Procediments Cirurgia Toràcica HUB

Investigación

Línies de recerca

Durant el període de 2012-18, el servei de Cirurgia Toràcica ha estat promotor o col·laborador en 15 línies de recerca en relació amb el càncer de pulmó. La majoria dels projectes han estat finançats:

 • Efecte biològic de la hipertèrmia aguda sobre la serosa peritoneal de rata induïda amb sèrum hipertèrmic. 
 • Projecte NECPAL CCOMS-ICO©. 
 • Expressió de marcadors moleculars implicats en el desenvolupament pulmonar com a indicador d'afectació ganglionar en el carcinoma de pulmó no cèl·lula petita. 
 • Avaluació de l'efecte anticancerós de nous compostos químics per al tractament del càncer de pulmó. 
 • Anions transporters as efficient pHdesregulators molecules for lung cancertreatment: A preclinical and translational. 
 • Estudi preclínic i traslacional de nous agents anticancerosos derivats de tambjamines per al tractament del càncer de pulmó humà. 
 • Desenvolupament de Model Murino Ortotòpic per a Identificar Noves Dianes Terapèutiques en Mesotelioma Pleural Maligne.
 • Efecte inmunomodulador del rati Ω6/ Ω3 en rates. 
 • Estudi del creixement bacterià com a factor inductor en la oncogènesi del càncer de pulmó. 
 • Estadificació intraoperatòria sistemàtica de cadenes ganglionars, mitjançant la detecció de gangli sentinella, en carcinoma pulmonar no cèl·lula petita. 
 • Diagnosi of pulmonary nodules by confocalendomicroscopy in cribratge programs for lungcancer. 
 • Identificació i Caracterització Funcional de Noves Dianes Terapèutiques en Mesotelioma Pleural Maligne. 
 • Estudi del creixement bacterià com a factor inductor en la oncogènesi del càncer de pulmó. 
 • Evolució clínica dels pacients amb neoplàsia pulmonar ressecada segons l'estat nutricional i inflamatori sistèmic i tumoral. 
 • Osteosíntesis de paret toràcica. Estudi multicèntric de resultats clínics. Grup de Treball SECT.

Docencia

Docència de Grau

Grau de Medicina:

2n Curs: Anatomia d´Organs i Sistemes
Ricard Ramos Izquierdo. Professor Agregat
Ivan Macia Vidueira. Professor Associat
4t Curs: Malalties de l´Aparell Respiratori
Joan Moya Amoros. Professor Titular
Ignacio Escobar Campuzano. Professor Associat

Grau d'Infermeria - Anatomia Humana

Dr. Francisco Rivas Doyague. Professor Associat.

Màsters i cursos acreditats

 • Docència de Formació Sanitària especialitzada (Postgrau)

Programa de formació de 5 anys de l'especialitat de Cirurgia Toràcica

 • Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional". Aprofundiment en la dissecció anatòmica: estudis avançats del cos humà. Universitat de Barcelona.
 • Màster Biomedicina. Universitat de Barcelona.
 • MIR HUB 2019

Ubicación

Edificio Principal del Hospital Universitario de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 16-1

Teléfono 93 260 77 00