Antiga escola d'infermeria
Banc de Sang i Teixits
Consultes externes
Hospital Duran i Reynals
Edifici Principal
Edifici de Recerca
Universitat de Barcelona - Hospital Podològic
Urgències
Antigua Escuela de Infermería - Hospital Odontológico UB
Banco de Sangre y Tejidos
Consultas externas
Hospital Duran y Reynals- ICO - Idibell
Edificio Principal
Edificio de Investigación
Universidad de Barcelona - Hospital Podológico
Urgencias