Resecció pulmonar: com s'opera?

Els pulmons són òrgans parells pertanyents al sistema respiratori la principal funció del qual és l'oxigenació. La resecció pulmonar és l'extirpació quirúrgica de tot o part del pulmó degut a la presència d'una tumoració o malaltia pulmonar.

Imagen
Resecció pulmonar HUB

Què són els pulmons?

Els pulmons formen part de l'aparell respiratori. Estan situats dins del tòrax, protegits per les costelles, i a banda i banda del cor. Són buits i estan coberts per una doble membrana lubrificada anomenada pleura (que evita que freguin directament amb la paret interna de la caixa toràcica). A sota seu, hi ha el diafragma que separa la cavitat toràcica de la cavitat abdominal.

Els pulmons, dret i esquerre, no són iguals. El pulmó dret és de major grandària que l'esquerre (a causa de l'espai que ocupa el cor). Els pulmons es divideixen en lòbuls. El pulmó dret en tres: lòbul superior, mitjà i inferior. I l'esquerre, en dos: superior i inferior. Al seu torn, cada lòbul es divideix en unitats més petites, que es coneixen com a segments pulmonars.

La principal funció dels pulmons és la respiració. En respirar introduïm en el nostre organisme oxigen (O2), que ens proporciona l'energia necessària perquè funcionin els nostres òrgans, i expulsem diòxid de carboni (CO2). Per ajudar-lo a viure amb menys dificultats, un equip de diferents professionals treballarà coordinadament amb vostè.

Després de valorar riscos i beneficis, el cirurgià toràcic li explicarà, de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s’adequa al seu cas. Per fer-ho, tindrà en compte les característiques de la seva lesió i el seu estat de salut. També tindrà l’oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir.

És possible que el cirurgià que el visiti a la consulta, el que li faci l’operació i el que el visiti a la planta no sigui el mateix.

En qualsevol cas, tots aquests cirurgians són membres del mateix equip i comparteixen la informació del seu cas, tant abans de la intervenció com durant l’ingrés. Els temes que li explicaran seran els següents:

Què és una resecció pulmonar?

La resecció pulmonar consisteix en l'extirpació parcial o total d'un dels pulmons.

Així trobem diferents tipus de resecció:

  • Pneumonectomia: resecció d'un dels dos pulmons.
  • Lobectomia: resecció d'un lòbul pulmonar.
  • Segmentectomia: resecció d'un segment pulmonar.
  • Resecció en tascó: resecció d'una petita porció de teixit pulmonar.

En totes les reseccions pulmonars és necessari deixar un drenatge toràcic per permetre la sortida de l'aire que pugui perdre el pulmó.

La resecció pulmonar s'utilitza per al tractament de patologies benignes o malignes que no es poden resoldre amb mesures menys agressives, principalment el càncer de pulmó.

Imagen
Resecció pulmonar HUB

Quins són els tipus d’abordatges quirúrgics?

Hi ha diversos tipus d’accés quirúrgic o maneres d'entrar al tòrax:

Oberta: anomenada toracotomia, consisteix a realitzar una incisió lateral o posterior del tòrax accedint entre les costelles als òrgans toràcics. El cirurgià, sota visió directa de l'anatomia, utilitza diferents eines quirúrgiques per fer la dissecció i extirpació del teixit pulmonar.

Imagen
Resecció pulmonar HUB

Mínimament invasiva: Cirurgia toràcica assistida per vídeo (VATS): es realitzen 1-4 incisions petites que permeten introduir a l’interior del tòrax una càmera i diferents eines quirúrgiques amb què treballa el cirurgià sense fer servir les mans directament i visualitzant la cavitat en una pantalla. Independentment de la via d'accés, la intervenció que es realitza és la mateixa que a la cirurgia oberta.

 

Imagen
Resecció pulmonar HUB

Cirurgia toràcica assistida per robot Da Vinci (RATS): és l’eina quirúrgica més sofisticada que tenim actualment a l’hospital. Es tracta d’una modificació de la via VATS en què els instruments són manipulats pel cirurgià mitjançant un “robot” o “comandament a distància especial”. Aquest procés ofereix avantatges tècnics específics (visió 3D, major precisió entre altres).

Imagen
reconstrucció HUB

La cirurgia mínimament invasiva ajuda en general en la recuperació postoperatòria en diversos aspectes: menys dolor, millor recuperació respiratòria, mobilització més fàcil, menor temps d'ingrés hospitalari... entre d'altres.