Es presenten més d'una desena de treballs dels professionals del SAP Baix Llobregat Centre a jornades i congressos al 2020